Název projektu: PROSPECTIVE LIFE (PROtect SPEcies aCTIVEly by LIFE)

         Logo Natura 2000.        Logo Ministerstva životního prostředí.

​​​​​Číslo projektu: 101104621; LIFE22-IPN-CZ-PROSPECTIVE LIFE
Místo realizace: v rámci celé České republiky
Program: LIFE
Celkový rozpočet: Celkové finanční náklady na projekt dosáhnou 39 702 379 €, z toho výše příspěvku EU činí 60 %.
Doba trvání projektu: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2033
Hlavní partner projektu: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Partneři projektu: Ministerstvo životního prostředí České republiky

Výstupy projektu:

Tisková zpráva AOPK ČR – PROSPECTIVE LIFE: startuje desetiletý projekt pro lepší ochranu rostlin, hub a živočichů
Tisková zpráva MŽP – Přežijeme bez opylovačů? MŽP připravuje novelu pro jejich ochranu, vědci dávají doporučení pro strategii a pomůže i projekt PROSPECTIVE LIFE

Cíle a náplň projektu:

Hlavním cílem projektu je snížit negativní populační trend u nejohroženějších druhů rostlin, hub a živočichů. Toho chceme dosáhnout přípravou několika desítek záchranných programů, regionálních akčních plánů a programů péče pro vybrané druhy, realizací vhodné péče o stovky lokalit v České republice ve spolupráci se zemědělci a lesníky a s aktivním zapojením veřejnosti. Důraz bude kladen na monitoring druhů a vyhodnocování vlivu realizované péče.
Cílem je také plné začlenění strategických závazků Evropské unie, identifikace slabých míst ve financování druhové ochrany a posílení kapacit orgánů ochrany přírody.

Aktivity projektu:

Projektové aktivity jsou tematicky rozděleny do 8 základních balíčků, které spolu úzce souvisí a vzájemně se doplňují. Patří k nim například:

  • Příprava 44 nových záchranných programů, regionálních akčních plánů a programů péče pro vybrané ohrožené druhy rostlin, hub a živočichů
  • Zajištění realizace již schválených a probíhajících programů
  • Příprava nové Strategie ochrany biologické rozmanitosti na období 2026–2050 a dalších strategických či metodologických dokumentů
  • Analýza financování nástrojů druhové ochrany
  • Pořádání odborných seminářů a realizace odborných studií
  • Průzkum veřejného mínění na téma druhová ochrana, biodiverzita a konfliktní druhy
  • Práce s veřejností: příprava výstav, krátkých filmů a videí o chráněných druzích, biodiverzitě a opylovačích; příprava článků a podcastů; pořádání akcí pro veřejnost

Kontakty:

Mgr. Jana Hofmanová
Oddělení projektů s mezinárodní účastí
RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph.D
Ředitelka odboru druhové ochrany