Název projektu: Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše / Förderung der natürlichen Umwelt und des Vorkommens der Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) im Maltsch-Einzugsgebiet (ČR – AUS)

Logo Muschel. Logo Interreg.

Číslo projektu: ATCZ37
Místo realizace: povodí Malše
Program: INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
Zdroj financování: 85% Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a 15% Ministerstvo životního prostředí České republiky
Celkový rozpočet: 1 414 252,90 €
Doba trvání projektu: 1. 1. 2017-31. 12. 2020
Oficiální stránky projektu: www.at-cz.eu/malsemuschel
Hlavní partner projektu: Ministerstvo životního prostředí ČR
Partneři projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka v Praze, veřejná výzkumná instituce, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Jihočeský kraj, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung ve spolupráci s Technische Büro für Gewässerökologie Blattfisch

Výstupy projektu:

Mezi hlavní výstupy patří vysazení odchovaných perlorodek z několika odchovných cyklů do  hraničního toku; dále popsání nedostatků v životním prostředí druhu, které nyní brání perlorodkám v rozmnožování, a příprava přeshraničních koncepčních dokumentů pro zlepšení v celém povodí. Nikoliv v poslední řadě bylo podpořeno vytvoření spolupráce obcí, lesních správ, rybářů i ochranářů v Čechách i Rakousku propojených zájmem o perlorodku, jakožto mizejícího indikátoru čisté řeky. Perlorodka říční byla vyzdvižena současně jako deštníkový druh (dle definice Světového svazu ochrany přírody IUCN) pro množství dalších vzácných organismů z čistých horských řek a zároveň jako symbolický ukazatel čisté řeky, spravované na obou stranách hranice.

Půda-voda-perlorodka říční​​p​​raktická příručka proti erozi, pro ochranu vod a klimatu.
Souhrnná zpráva k projektu MALSEMUSCHEL: 2020

Ilustrační fotografie perlorodky říční.
Perlorodka říční, foto: Erika Smrtová.


Cíle a náplň projektu:

Význam projektu spočívá především v posílení populace perlorodky říční a optimalizaci jejího přirozeného prostředí. Důraz byl kladen na dosažení rovnováhy mezi nezbytnými parametry vodního prostředí a hospodářskou činností člověka pomocí jednotného vzdělávání hlavních činitelů na obou stranách hranice a následné aplikace ověřených způsobů hospodaření do praxe.

Cílem projektu bylo posílit populaci kriticky ohrožené perlorodky říční v hraničním toku řeky Malše vysazením mladých jedinců, popsat přesně příčiny, proč se v lokalitě druh dlouhodobě nerozmnožuje a vytvořit podklady pro zlepšení čistoty vody a omezení eroze v celém mezinárodním povodí.

Biotop perlorodky říční na Malši.
Biotop perlorodky říční na Malši, foto: Jan Švanyga.

Aktivity projektu:

  1. Přímá podpora perlorodky a jejího hostitele (pstruha potočního), úprava stanovišť hostitele.
  2. Zpřesnění informací o biotopu, opatření pro snížení dalšího poškozování biotopu, identifikace hrozeb pomocí monitoringu biotopu a stanovišť.
  3. Zefektivnění ochrany druhu cílenou edukací klíčových činitelů v povodí.

Projekt vychází z osvědčených postupů, ale má i inovativní charakter. Poprvé v Evropě byl použit trojstupňový výběr místa vysazení perlorodek.

  • Nejprve byla zhodnocena stabilita a propustnost dna.
  • Proběhlo roční sledování obsahu kyslíku a čistoty vody pode dnem automatickými sondami.
  • Přežívání perlorodek na nejlepších vybraných místech bylo ověřeno bioindikací (pomocí malých perlorodek v klíckách), které ukázaly nejvhodnější místa pro výsadky odchovaných perlorodek.

Dalším inovativním přístupem byla detailní práce se stakeholdery (vlastníci pozemků, místní obyvatelé a zástupci rybářů, lesníků, zemědělců a členů obecních zastupitelstev na obou stranách hranice v celém povodí). Jen se skutečným zapojením místních činitelů je možné docílit čistoty vody odpovídající pitné vodě, nutné pro rozmnožování druhu. Zvýšením povědomí se zvýší ochrana druhu před negativní lidskou činností (např. přímé usmrcení jedinců za účelem nalezení perel).

Kontakty:

RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph. D.
Vedoucí oddělení druhové ochrany živočichů
Mgr. Markéta Curatolo Jůnová
Vedoucí oddělení projektů s mezinárodní účastí