Pro větší detail přejděte do externí aplikace zde nebo klikem na mapu. 

Soustava chráněných území evropského významu

​​​​​​​
Natura 2000 je soustava chráněných území, která vytvářejí podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.


​​​​​​​Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy Evropské unie na ochranu přírody:

  • Směrnice Rady č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/147/ES (nahradila směrnici 79/409/EHS), o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“)

Na základě směrnice o stanovištích jsou vyhlašovány evropsky významné lokality (EVL) pro vybrané evropsky významné druhy a typy přírodních stanovišť, které jsou uvedené v přílohách I a II směrnice.  

Evropsky významné lokality

Na základě směrnice o ptácích jsou vymezovány ptačí oblasti (PO) pro ochranu vybraných ptačích druhů z přílohy I směrnice a navíc pravidelně se vyskytujících stěhovavých ptáků v daném členském státě.

Ptačí oblasti

Za celkovou přípravu soustavy Natura 2000 v České republice odpovídá Ministerstvo životního prostředí, které pověřilo přípravou odborných podkladů Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti se mohou vzájemně překrývat. Dohromady tvoří soustavu Natura 2000, která zaujímá 14 % území ČR o ploše 1 115 358 ha. Srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie je dostupné na stránkách Natura 2000 Barometer.

Typ území PO EVL
Počet v ČR 41 1 112
Výměra v ČR (ha) 703 437 795 640
Podíl na území ČR (%) 8,91 10,8


Ochrana lokalit soustavy Natura 2000

Požadavky obou směrnic jsou včleněny do národní legislativy zejména prostřednictvím části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Kompetence správy a péče o lokality soustavy Natura 2000 je rozdělena mezi několik orgánů ochrany přírody. Jejich příslušnost pro konkrétní lokality je uvedena v digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spravuje 37 % rozlohy EVL a PO.

V rámci soustavy Natura 2000 jsou chráněny velkou měrou druhy a stanoviště, které se vyvinuly díky lidskému hospodaření a jejich přítomnost je podmíněna jeho pokračováním (např. kosení, pastva).  Soustava Natura 2000 počítá s člověkem jako partnerem. Cílem soustavy Natura 2000 není zcela vyloučit vliv člověka v lokalitách. Zakázány jsou jen takové činnosti, které mohou mít negativní vliv na předměty ochrany. Pro všechny koncepce nebo záměry, které by samostatně či ve spojení s jinými mohly významně ovlivnit území soustavy Natura 2000, je proto třeba vypracovat posouzení vlivů na EVL a PO, tzv. naturové posouzení.

Informace o lokalitách soustavy Natura 2000

Databáze lokalit obsahující základní informace o lokalitách a předmětech ochrany včetně ekologických informací je dostupná na stránkách www.natura2000.cz. Zřizovací a plánovací dokumentace je soustředěna v digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody.

Členské státy informují Evropskou komisi o vyhlášení a změnách v lokalitách soustavy Natura 2000 prostřednictvím tzv. Standardního datového formuláře, který má jednotnou strukturu pro všechny členské státy EU danou prováděcím rozhodnutím Komise 2011/484/EU. Formulář obsahuje mj. základní identifikační a popisné údaje o lokalitě a informace o kvantitě a kvalitě předmětů ochrany a vlivech působících na lokalitu. Standardní datové formuláře za Českou republiku připravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Jsou dostupné přes mapovou aplikaci Evropské agentury pro životní prostředí Natura 2000 Viewer. Ekologické informace o předmětech ochrany reportované za ČR v jednotlivých letech, vrstvy prostorového vymezení soustavy Natura 2000 a další užitečné datové sady lze nalézt na portále Poskytování dat AOPK ČR.
Na Portálu Informačního systému ochrany přírody jsou dále obecné údaje o stanovištích a evropsky významných druzích z příloh směrnice o stanovištích, a také ptačích druzích vyskytujících se v ČR, včetně informací o monitoringu a reportingu stavu z hlediska ochrany fenoménů z příloh směrnic.