Vymezení biotopu vybraných druhů, které jsou dotčeny aplikací rodenticidů

Jedním z opatření, která jsou používána k regulaci početnosti hlodavců v zemědělských kulturách, je aplikace pesticidů, které jsou označovány jako rodenticidy. Jedná se o širokou škálu chemických látek, které působí otravu cílových hlodavců a v důsledku toho jejich smrt. Tyto pesticidy však mohou zapříčinit úhyn i necílových druhů živočichů, které se mohou otrávit přímo pozřením rodenticidu (tzv. primární otrava) nebo pozřením otrávených hlodavců (tzv. sekundární otrava). V případě, že jsou rizikové druhy chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., v platném znění (dále jen „ZOPK“), jedná se, v případě jejich otravy, o škodlivé zasahování do jejich přirozeného vývoje, který je ZOPK zakázán (viz § 50 ZOPK). Z tohoto důvodu byl pro vybrané rizikové druhy (viz dále) vymezen jejich biotop, který zajišťuje trvalou existenci těchto druhů na území ČR a v kterém je aplikace rodenticidů možná jen v případě povolení výjimky orgánem ochrany přírody (viz § 56 ZOPK).

Vybrané rizikové druhy

Z druhů, které jsou chráněny dle ZOPK, je primární otravou nejvíce ohrožen křeček polní (Cricetus cricetus) a sysel obecný (Spermophilus citellus). Sekundární otravou jsou zásadně ohroženy sovy sýček obecný (Athene noctua) a sova pálená (Tyto alba), zejména vzhledem k jejich výskytu v zemědělské krajině a k potravní orientaci na hlodavce. V případě sysla, sýčka a sovy pálené se jedná také o druhy, které rapidně mizí z našeho území. Plošná aplikace rodenticidů tak může přímo ohrozit jejich výskyt v České republice. Dále je na místě zmínit, že pro sysla a sýčka je z důvodu jejich alarmujícího početního stavu AOPK ČR realizován záchranný program. V případě křečka polního se jedná nejrychleji mizející euroasijský druh savce, u kterého na našem území došlo v posledních desetiletích k výraznému zmenšení jeho areálu výskytu.

V níže poskytovaných gis vrstvách a mapách je pro křečka, sysla, sýčka a sovu pálenou prezentováno územní vymezení jejich biotopu. V biotopu předmětných druhů není možná jakákoli forma aplikace rodenticidů s výjimkou období zimního spánku syslů v oblastech, kde se vyskytují. Jak již bylo uvedeno výše, použití rodenticidů v biotopu je možné jen na základě výjimky povolené orgánem ochrany přírody. Ve všech ostatních případech je takováto aplikace zakázána. Uvedeným zákonným omezením však vzniká nárok na náhradu újmy za ztížené zemědělské hospodaření dle § 58 ZOPK, resp. za snížený výnos polní plodiny vzniklý v důsledku nepoužití pesticidu. Je však třeba připomenout, že nutným předpokladem pro vyplacení nároku na náhradu újmy je legálnost použití pesticidu i dle dalších (např. rostlinolékařských) předpisů.

Dále je zde nutné upozornit na skutečnost, že i mimo vymezený biotop čtyř výše uvedených druhů se mohou vyskytovat další druhy živočichů, které jsou chráněny zákonem a jsou z hlediska aplikace rodenticidů rizikové (např. jiné druhy sov, dravci). To znamená, že i na lokalitách, které se nacházejí mimo vymezený biotop, může být z důvodu výskytu jiných rizikových druhů zákonné omezení pro aplikaci rodenticidů. I zde je nutné pro aplikaci rodenticidu disponovat výjimkou dle § 56 ZOPK vydanou orgánem ochrany přírody. Aktuální informace o výskytu dalších zvláště chráněných druhů lze získat v nálezové databázi ochrany přírody, nebo konzultací s místně příslušným orgánem ochrany přírody (správa CHKO, krajský úřad).

Aplikace rodenticidů vs. ochrana přírody

Schéma

Vymezení biotopu pro vybrané druhy

Mapové zobrazení biotopu pro vybrané druhy (webová mapa)

Ke stažení:

GIS vrstva biotopu křečka polního
GIS vrstva biotopu sysla obecného
GIS vrstva biotopu sýčka obecného
GIS vrstva biotopu sovy pálené

Způsob vymezení biotopu pro vybrané druhy

V následujícím textu je u jednotlivých druhů popsáno, jak byl pro předmětný druh jeho biotop vymezen. Konkrétně se jedná o údaje o použitém zdroji informací o výskytu, od kterého roku byl výskyt daného druhu uvažován a jak byly informace o výskytu druhů v kontextu aplikace rodenticidů interpretovány.

1. Křeček polní

1.1 Výběr dat o výskytu
Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody
Použitý časový interval výskytu: od 1. 1. 2013 do současnosti
Věrohodnost výskytu: nejvyšší, tj. 1

1.2 Interpretace dat
Do vymezení biotopu byla zařazena zemědělská půda v oblasti výskytu křečka polního. Jedná se o zemědělskou půdu v území, které se nachází ve vzdálenosti 3 km od prokázaného bodového výskytu předmětného druhu. 

Upozornění: V prezentované mapě a gis vrstvě biotopu křečka polního je zobrazeno vymezené území bez rozlišení charakteru jeho obhospodařování. Zákonné omezení v aplikaci rodenticidů, v návaznosti na biotopové nároky křečka polního, platí však pouze pro zemědělskou půdu ve vymezeném území.

2. Sysel obecný

2.1 Výběr dat o výskytu
Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody
Použitý časový interval výskytu: od 1. 1. 2019 do současnosti
Věrohodnost výskytu: nejvyšší, tj. 1

2.2. Interpretace dat
Do vymezení biotopu byla zařazena zemědělská půda katastrální území obcí, ve kterých byl evidován výskyt sysla obecného.

Upozornění: V prezentované mapě a gis vrstvě biotopu sysla obecného jsou zobrazena celá katastrální území obcí. Zákonné omezení v aplikaci rodenticidů, v návaznosti na biotopové nároky sysla obecného, platí však pouze pro zemědělskou půdu v zobrazených katastrech.

3. Sýček obecný

3.1 Výběr dat o výskytu
Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody
Použitý časový interval výskytu: od 1. 1. 2020 do současnosti
Věrohodnost výskytu: nejvyšší, tj. 1

3.2 Interpretace dat
Do vymezení biotopu byly zařazeny:
a) domovské okrsky sýčků (tzv. jádrová zóna),
b) území, která se nacházela v kruhové zóně, v jejímž centru byla část obce, která byla vzdálená 3 km a méně od výskytu sýčků (tzv. rozletová zóna).

4. Sova pálená

4.1 Výběr dat o výskytu
Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody
Použitý časový interval výskytu: od 1. 1. 2019 do současnosti
Věrohodnost výskytu: nejvyšší, tj. 1

4.2 Interpretace dat
Do vymezení biotopu byly zařazeny domovské okrsky sovy pálené.

Časová platnost vymezení biotopu pro vybrané druhy

Křeček polní

Vymezení biotopu platí celoročně. Křeček polní je druh hibernující, který se však v průběhu zimního spánku probouzí a konzumuje zásoby potravy. V odborné literatuře jsou informace o možném a pozorovaném pohybu křečků po povrchu i v zimním období. Nelze tedy vyloučit riziko primární otravy tohoto druhu po pozření rodenticidu i v tomto období. Poněvadž se jedná o nejrychleji mizející euroasijský druh savce, u nějž na našem území došlo v uplynulých desetiletích k výrazné konstrikci areálu, není z důvodu předběžné opatrnosti ve vymezeném biotopu aplikace rodenticidu možná ani v období hibernace.

Sysel obecný

Vzhledem k zimnímu spánku předmětného druhu je v jeho biotopu aplikace rodenticidu možná od 1. 11. do 31. 1.

Sýček obecný

Jádrová zóna – od 1. 5. do 31. 7.
Jádrová zóna a rozletová zóna – od 1. 8. do 30. 4.

Sova pálená

Vymezení biotopu platí celoročně.

Aktualizace vymezení biotopu pro vybrané druhy

Aktualizace vymezení biotopu v návaznosti na informace o aktuálním výskytu druhů bude probíhat v níže uvedených termínech:

Křeček polní: 1. 10.
Sysel obecný: 1. 10.
​​​​​​​Sýček obecný:
jádrová zóna – 1. 5. a rozletová zóna – 1. 6.
​​​​​​​​​​​​​​Sova pálená: 1. 3.