Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Ramsarská úmluva je první celosvětová mezivládní úmluva na ochranu a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Současně se jedná o jedinou úmluvu, chránící určitý typ biotopu.

Vznik úmluvy zaměřené na ochranu mokřadů byl iniciován alarmujícími změnami v druhovém i početním zastoupení vodních ptáků, zaznamenanými v souvislosti s úbytkem mokřadů v celosvětovém měřítku. Myšlenka sjednání mezinárodní mnohostranné úmluvy poprvé zazněla v r. 1962 na mezinárodní konferenci o mokřadech, pořádané ve spolupráci IUCN (Mezinárodní unie ochrany přírody, International Union for the Conservation of Nature), IWRB (Mezinárodním úřad pro výzkum vodních ptáků a mokřadů, International Waterfowl and Wetlands Research Bureau, nyní Wetlands International) a ICBP (Mezinárodní rada na ochranu ptáků, International Council for Bird Preservation, nyní BirdLife International).

Úmluva byla podepsána 2. února 1971 v íránském městě Ramsar. Tento den se proto slaví jako Světový den mokřadů. ČR je smluvní stranou od roku 1990. V roce 1993 byl oficiálně ustaven Český ramsarský výbor, který je koordinačním a poradním orgánem MŽP. Orgány Úmluvy jsou: konference smluvních stran (COP, zasedání se konají většinou každé tři roky), Stálý výbor, Výbor pro vědecko-technické otázky (STRP) a sekretariát, sídlící ve švýcarském městě Gland v ústředí IUCN.

Za naplňování Úmluvy v ČR odpovídá MŽP, které je též kontaktním místem za ČR. Poradním orgánem je Český ramsarský výbor, složený ze zástupců MŽP, AOPK ČR, pracovníků vědeckovýzkumných pracovišť, univerzit a nevládních organizací. Při řešení vědeckých otázek výbor využívá expertní skupinu, jejímiž členy se stali odborníci na ochranu mokřadů a vodního ptactva a garanti jednotlivých ramsarských lokalit.

Úmluva ukládá členským zemím povinnost vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad mezinárodního významu (ramsarskou lokalitu, Ramsar Site), přírodními hodnotami splňující schválená kritéra, a zařadit ho na seznam mokřadů mezinárodního významu. Stát se tím rovněž zavazuje, že zapsaným mokřadům věnuje zvýšenou péči a ochranu.

Česká republika má 14 mokřadů mezinárodního významu (Ramsar Sites). Ochrana těchto lokalit je zajištěna zařazením do zvláště chráněných území (národních parků, chráněných krajinných oblastí nebo národních přírodních rezervací).

Více informací o mokřadech v ČR najdete na specilizovaných webovýxh stránkách:

Mokřady České republiky

Činnost AOPK ČR:

  • ​​​​​​​zástupce AOPK ČR je členem Českého ramsarského výboru,
  • ​​​​​​​​​​​​​​příprava odborných podkladů pro naplňování Ramsarské úmluvy v ČR, podpora činnosti Českého ramsarského výboru a jeho odborného panelu,
  • ​​​​​​​​​​​zaměstnanci AOPK ČR jsou garanty péče o ramsarské lokality, které AOPK ČR spravuje​​​​​​​.