Název projektu: TRANSGREEN - Zelená a šedá infrastruktura v Karpatech

Logo Interreg.

Číslo projektu: DTP1-187-3.1-TRANSGREEN
Místo realizace: Čtyři pilotní oblasti v Karpatech na území států Česká Republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Ukrajina.
Program: Interreg Danube Transnational Programme
Zdroj financování: 85 % Evropský Fond pro Regionální Rozvoj (ERDF), 15% MŽP
Celkový rozpočet: 2 481 321,16 €
Doba trvání projektu: 1. 1. 2017-30. 6. 2019
Oficiální stránky projektu: Projekt Transgreen (v angličtině)
Hlavní partner projektu: Dunajsko-karpatský program WWF
 Partneři projektu: Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Hnutí DUHA Olomouc (Friends of the Earth Czech Republic), Centrum dopravního výzkumu
Rakousko – Dunajsko-karpatský program WWF (vedoucí projektu), sekretariát Karpatské úmluvy
Maďarsko – CEEweb pro biologickou rozmanitost
Rumunsko – Sdružení „Milvus Group“, rumunská pobočka WWF
Slovensko – Národní dálniční společnost, Státní ochrana přírody Slovenské republiky, SPECTRA – Centrum excelence Evropské unie při Slovenské technické univerzitě v Bratislavě
Přidružení partneři projektu: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, Rakousko – Ministerstvo dopravy, inovací a technologie, Maďarsko – Národní společnost pro rozvoj infrastruktury, s.r.o., Polsko – Ministerstvo infrastruktury a výstavby, Rumunsko – Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Slovinsko – Ministerstvo infrastruktury, Ukrajina – Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů, Zakarpatská regionální státní správa – odbor životního prostředí a přírodních zdrojů

Ilustrační foto horské krajiny.
 

Výstupy projektu (Čj):

Doprava a ochrana fauny v Karpatech - příručka k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích (anglická verze zde)
Katalóg opatrení pre zabezpečenie priechodnosti dopravnej infraštruktúry pre živočíchy v pilotnom území Cerová vrchovina - Slovenský kras - Prešov - Vihorlat (anglická verze zde)
Katalóg opatrení pre zabezpečenie priechodnosti dopravnej infraštruktúry pre živočíchy v pilotnom území Kysuce - Malá Fatra - Strážovské vrchy (anglická verze zde)

Výstupy projektu (Aj):

Catalogue of MeasuresTîrgu Mureș – Iași Pilot Area - Katalog opatření v pilotním území Tîrgu Mureș – Iași
Executive Summary – Wildlife and Traffic in the Carpathians – Shrnutí příručky k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích
A Lookback on the Project – brožura „Ohlédnutí za projektem“
Report on Actions Focusing on Conflict Minimisation – Zpráva o činnostech zaměřených na minimalizaci konfliktů
TRANSGREEN Policy Recommendations on integrated road and rail transportation planning in the Carpathians – Doporučené zásady pro integrované plánování silniční a železniční dopravy v Karpatech
State of the Art Report and Gap Analysis in the field of environmentally-friendly transport infrastructure development - Zpráva o stavu a analýza nedostatků v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury šetrné k životnímu prostředí
EIA Training Package presentation - Prezentace vzdělávacího balíčku EIA
Public Participation –Scheme for an integrated linear  transport  infrastructure  development/  planning - Zapojení veřejnosti – Schéma rozvoje/plánování integrované lineární dopravní infrastruktury
Tool for registering animal-vehicle collisions – Nástroj pro registraci střetu zvířete s vozidlem
Catalogue of Measures Arad - Deva Pilot Area - Katalog opatření pilotní oblasti Arad - Deva
Draft Joint Strategic Action Plan 2021 – 2023 - Návrh Společného strategického akčního plánu 2021 – 2023 k implementaci Protokolu o udržitelné dopravě (Mikulov, 2014) k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Kyjev, 2003)
TRANSGREEN Final Conference – Závěrečná konference TRANSGREEN

Ilustrační fotografie horského terénu.
 

Cíle a náplň projektu:

Aktuálně se plánuje rozvoj sítě dálnic a železnic, které spojují klíčové oblasti České republiky a propojují zemi se zbytkem Evropy. Tato „velká infrastruktura“ má být vybudována napříč horským systémem Karpat, což znamená, že bude procházet cennými ekosystémy nacházejícími se v chráněných přírodních oblastech, včetně lokalit Natura 2000. Hrozí, že dojde k jejich narušení a fragmentaci. Aby se těmto hrozbám předešlo a zmírnila se možná zátěž na přírodu, snaží se projekt TRANSGREEN v České republice, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku a na Ukrajině přispět k rozvoji ekologicky šetrné a bezpečné dopravní sítě.

Projekt TRANSGREEN sdružuje organizace přímo zapojené do plánování rozsáhlých infrastrukturních projektů, jakož i do ochrany přírody, což zajišťuje integrovaný přístup k rozvoji bezpečnějšího dopravního systému v oblasti Karpat, který bude zároveň šetrný k přírodě: národní a regionální orgány, mezinárodní organizace, výzkumná centra a vysoké školy, dálniční společnosti, ekologické organizace. Tyto organizace mají znalosti, schopnosti, zkušenosti a pravomoci vypracovat konkrétní řešení s cílem snížit dopad na životní prostředí a navrhnout vhodné prvky zelené infrastruktury. Jedním z hlavních cílů bude zachování nepřerušovaných ekologických koridorů, které zaručí volný pohyb druhů nejvíce ohrožených dopady dálnic a železnic: velkých šelem (medvěd hnědý, vlk a rys), jakož i některých druhů býložravců.

Aktivity projektu:

Konkrétní opatření týkající se plánování, výstavby, řízení a monitorování velké infrastruktury se zaměří na čtyři pilotní projekty: dálnice přes Vizovické vrchy (Česká republika – Slovensko), dálnice v úseku Tîrgu Mureș – Iași (Rumunsko), železniční trať Curtici (Radna) – Deva (Rumunsko), dálnice v úseku Miškovec (Maďarsko) – Košice (Slovensko) – Užhorod (Ukrajina). V rámci projektu bude také vytvořen soubor norem pro integrované plánování projektů a bude prosazováno jejich začlenění do principů veřejné správy v celé oblasti.​​​

Kontakty:

RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph. D.
Vedoucí oddělení druhové ochrany živočichů
Mgr. Markéta Curatolo Jůnová
Vedoucí oddělení projektů s mezinárodní účastí