null Veřovické vrchy – pestré a odolnější lesy

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Veřovické vrchy – pestré a odolnější lesy

10. 7. 2024

Díky dotacím z Operačního programu Životní prostředí se holiny po kůrovcové kalamitě opět zelenají.

Lesy České republiky, státní podnik, podaly v minulém programovém období OPŽP 2014 – 2020 celkem 4 projekty, které nastartovaly proměnu druhového složení lesních porostů v některých oblastech Veřovických vrchů (zejména v okolí Velkého Javorníku, Kyčery a Kamenárky). Největší holiny se nacházely na území měst Rožnov pod Radhoštěm a Zubří a obce Veřovice. Projektové aktivity zasáhly i lesy na území obcí Mořkov, Hodslavice či Hostašovice. Cílem projektů bylo tak trochu jiné zalesňování a práce s výchovou porostů. Kromě klasických postupů ve výsadbě nových stromků a jejich ochraně před zarůstáním (ožínání) či zvěří (nátěry, oplocenky, individuální ochrana tubusy) Lesy ČR přistoupily i k použití takzvaných přípravných dřevin, pod které se vysazovaly především jedle. Došlo také k výsadbě ovocných alejí podél některých lesních cest. Turistům tak cestu na vrcholky časem zpříjemní pohled na plané hrušky, třešně či jeřáby ptačí.
Celková výměra území realizace dosáhla téměř 150 hektarů (což je přibližně jako 37,5 Václavských náměstí v Praze). V rámci projektů bylo nově vysázeno přes 1 milion stromů patnácti druhů (vždy podle vegetačního stupně) – buk lesní, dub zimní, borovice lesní, javor klen, jedle bělokorá, lípa malolistá (srdčitá), jasan ztepilý, jilm horský, třešeň ptačí, jeřáb ptačí, habr obecný, hrušeň planá, jako tzv. přípravené dřeviny byly navíc použity bříza bělokorá, olše lepkavá, topol osika. V porostech však stále můžete narazit i na smrk ztepilý či modřín opadavý – ty nebyly vysazovány, ale pocházejí z přirozeného zmlazení z předchozího lesa. Pestré složení lesů více odpovídající přirozené druhové skladbě by mohlo lépe ustát výkyvy počasí a obstát před kalamitami, které jsou častější u lesů, které tvoří převážně jeden druh stromu.

Foto: M. Běčáková

 

Celkový pohled na zelenající se kalamitní holiny.

Celkový pohled na projektové plochy z protějšího hřebene.

Lesnická oplocenka.

Oplocenky jsou nezbytnou součástí výsadeb v lese v místech, kde je velký tlak zvěře z hlediska okusu či vytloukání.

Oplocenka s výsadbami lípy malolisté.

Všechny listnaté druhy stromů a jedle má větší šanci dorůst ve zdravý strom uvnitř oplocenky, než mimo ni.

lípa malolistá

Lípa malolistá.

Jedle bez terminálu ukousnutého zvěří.

Jedle mimo oplocenky velice brzy a pravidelně přicházejí o terminál i šťavnaté přírůstky. Někdy nepomáhá ani repelentní nátěr.

jilm horský

Jilm horský.

kvetoucí jeřáb ptačí

Zatímco volně na holině nemá jeřáb ptačí před zvěří šanci, v oplocence rychle roste a krásně kvete.

jedle bělokorá a dub zimní

Odrůstající jedle a duby.

javor klen vysazený mimo oplocenku

Javor klen.

borovice lesní z výsadby

Borovice lesní je jedním ze dvou druhů jehličnanů, které se v rámci projektů vysazovaly.

sazenička jedle bělokoré natřená proti okusu zvěří

Letní a zimní nátěry sazenic jsou nezbytnou součástí péče o nově vysazovaný lesní porost.

ovocná alej kolem lesní cesty

Kolem některých lesních cest byly vysazovány aleje ovocných dřevin....

ovocná alej kolem lesní cesty

Aleje jsou v nižších a teplejších polohách tvořeny planou hrušní a třešní ptačí, ve vyšších polohách jeřábem ptačím.

podsadby jedle pod břízu a olši

Jedle vysazená pod přípravné dřeviny - břízu a olši.

prořezávky přípravnými dřevinami - břízami

Prořezávky bříz k uvolnění podsadeb jedle.