Chci požádat o předběžnou informaci nebo projednat jinou životní situaci

Pokud chcete projednat jinou životní situaci na úseku ochrany přírody a krajiny a nevíte přesně, jaké povolující správní akty potřebujete, můžete využít možnost požádat o tzv. předběžnou informaci.

Předběžná informace je informace o tom, zda lze určitý záměr uskutečnit jen za předpokladu vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu a podle jakých hledisek bude posuzovat žádost o vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu, popřípadě za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět.

Pokud chcete projednat jinou životní situaci na úseku ochrany přírody a krajiny, a víte, co potřebujete, můžete přímo požádat AOPK ČR o vydání povolujících správních aktů či jí dát podnět k zahájení řízení z úřední povinnosti (např. vyhlášení památného stromu).

V jakém území se mám obracet na AOPK ČR?

AOPK ČR je k této životní situaci na úseku ochrany přírody příslušná ve svém území, tedy kdekoliv na území chráněných krajinných oblastí vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava a dále kdekoliv na území národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka) a jejich ochranných pásem mimo národní parky a vojenské újezdy.

Náležitosti žádosti

Žádost o předběžnou informaci by měla obsahovat:

  • vaše úplná identifikace - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, resp. jméno, IČO a adresa sídla, žádáte-li jako podnikatel,
  • plná moc, pokud se necháváte zastupovat,
  • označení AOPK ČR, jakožto orgánu ochrany přírody, který žádáte,
  • musí z ní být patrné, o co přesně žádáte (předběžní informace k záměru dle § 139 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění),
  • musí v ní být dostatečně specifikován záměr, ke kterému předběžnou informaci chcete (co nejpodrobněji),
  • váš podpis.

Shora uvedené náležitosti žádosti o předběžnou informaci je možné použít i v případě, že víte, co přesně chcete, při sestavování žádosti o povolující správní akt. V takovém případě uvedete, o jaký akt žádáte, a je třeba si uvědomit, že specifikace záměru musí být již zcela konkrétní tak, aby bylo možnost záměr řádně posoudit. Pro některé specifické žádosti je třeba doplnit do žádosti více informací (např. příloh), nicméně v návodu k životním situacím toto není možné obsáhnout a v případě, že by se to týkalo právě vaší žádosti, vás AOPK ČR vyzve k doplnění a ve výzvě výslovně uvede, co je třeba doplnit.

Dokumenty:

Vzor žádosti

Žádost lze poslat poštou, podat ústně do protokolu nebo zaslat prostřednictvím datové schránky.