null Stavba vlečky u Mošnova je možná jen za přísných podmínek

AOPK ČR, Správa CHKO Poodří

Stavba vlečky u Mošnova je možná jen za přísných podmínek

26. 6. 2023

Kvůli novému železničnímu napojení průmyslové zóny Mošnov budované Moravskoslezským krajem by se v CHKO Poodří mělo postavit cca 500 metrů nové přípojky železniční trati. S tím AOPK ČR předběžně souhlasila za podmínky, že v předstihu budou vybudovány nové náhradní biotopy o rozloze zhruba 20 hektarů.

Nezávislé expertní posouzení hodnotilo, jak vybudování vlečky ovlivní ty druhy rostlin a živočichů, které jsou v Poodří chráněny evropskou legislativou – konkrétně kuňku ohnivou, motáka pochopa, modráska bahenního. Významně negativní vliv byl zjištěn u motáka, ostatní druhy budou dotčeny mírně negativně, tj. bez vlivu na celkový stav populací v území. Záměr lze realizovat jedině v případě, že bude zajištěna dostatečná kompenzace negativních vlivů. AOPK ČR ve svém stanovisku požaduje, aby investor vybudoval nové biotopy v rozsahu několikanásobně větším, než bude novým úsekem trati dotčen. Opatření přitom musí být funkční před zahájením samotné stavby. 

Příprava záměru pokračuje, bude posuzován detailněji. Hodnoceny budou možné vlivy na ostatní druhy rostlin a živočichů, na biotopy, migrační trasy, krajinný ráz, napájení vodou aj. Požadována pak budou taková opatření, aby byl vliv na přírodu byl co nejmenší. 

Umístěním železničního náspu dojde k záboru asi 1 ha plochy chráněného území o celkové rozloze 8153 ha. Cca polovina zabrané plochy je v současné době orná půda. Z významných biotopů nelze vyloučit omezení funkčnosti blízké rákosiny coby hnízdiště motáka pochopa o rozloze cca 0,6 ha. Rákosina samotná stavbou dotčena nebude. Kompenzující opatření podpoří hnízdění na cca 20 ha jiných ploch. 

Proč ne estakáda?

Násep nebude oplocený a neleží ani na žádné zjevné migrační trase. Jako bariéra může stavba působit jen velmi omezeně, bude v ní vybudována soustava průchodů. Přemostění AOPK ČR považuje vzhledem k poměrům v území za bezúčelné, stavebně navíc výrazně složitější, tj. minimálně po dobu stavby s větším dopadem na lokalitu.

Co obnáší kompenzace?

V rámci kompenzace za újmu vzniklou stavbou budou revitalizovány 4 lokality o celkové rozloze více než 20 ha. Proběhne ucelená obnova v současné době zcela degradované a živočichy jen velmi omezeně využívané lokality Habeš ve Studénce a dalších tří rákosin v Ostravě–Svinově, Jistebníku a Bartošovicích. V případě Habeše jde o bývalou zvodnělou rákosinu, která byla zanesena sedimenty při povodni v roce 1997 a v současné době je bez vodních ploch. Postupně zarůstá náletem dřevin, které budou odstraněny, a rákosina se obnoví kosením a odstraněním nahromaděné stařiny. Na všech lokalitách by dále mělo být vybudováno celkem 70 vodních ploch různých velikostí a tvarů o celkové rozloze cca 3 ha, které jsou významnými prvky mokřadních stanovišť Poodří. Nutné bude provedení rozsáhlých zemních prací, celkové náklady jsou odhadovány na 50 mil. Kč. Vzniknout by měl pestrý biotop rákosin nebo mokřadních luk s vodními plochami, který budou moci využívat nejen druhy dotčené stavbou, jako je moták pochop nebo kuňka ohnivá, ale i mnoho další druhů mokřadních a vodních ptáků, obojživelníků a vodních bezobratlých, jako jsou vážky, vodní brouci nebo měkkýši.

Foto a vizualizace: AOPK ČR

Vizualizace vlečka Mošnov
Vizualizace vlečka Mošnov
Kompenzační opatření za újmu – vlečka Mošnov
Kompenzační opatření za újmu – vlečka Mošnov
Kompenzační opatření za újmu – vlečka Mošnov
Kompenzační opatření za újmu – vlečka Mošnov
Kompenzační opatření za újmu – vlečka Mošnov