null V Poodří začne obnova rybníků a mokřadů v přírodní rezervaci Kotvice

AOPK ČR, Správa CHKO Poodří

V Poodří začne obnova rybníků a mokřadů v přírodní rezervaci Kotvice

6. 10. 2023

Současný stav totiž nevyhovuje vzácným druhům vodních ptáků,například bukáčkovi malému, motáku pochopovi či kopřivce obecné. Nekontrolovatelný pohyb vodní hladiny v době hnízdění ohrožuje kolonii racka chechtavého a potápku černokrkou. Přípravné práce, tedy výběrové kácení stromů, začnou v nejbližších dnech.

„Hráze rybníků jsou ve špatném stavu a nebrání povodňovým rozlivům řeky Odry. Ta v minulých letech rozplavila hnízdní hrázky, postupně také ubývají příbřežní porosty, kde ptáci hnízdí. Vysloužilé technické objekty neumožňují potřebnou manipulaci s vodní hladinou a zanesené strouhy brání plynulému odtoku přebytečné vody. Ostrovy na rybníce Nový zarůstají dřevinami a mizí tak hnízdní příležitosti pro široké spektrum vodních ptáků. Přistoupili jsme proto k revitalizaci celého území, která napomůže zdejší přírodě,“ vysvětluje Zbyněk Sovík z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která území spravuje. 

Práce povedou k obnově vzácných mokřadních ekosystémů, které jsou domovem pro hnízdící a migrující ptáky, obojživelníky a další živočichy. Opraví se poškozené rybniční hráze a technické objekty, nové bezpečnostní přelivy zajistí převedení povodňových průtoků. Pročištěním zanesených náhonů a struh se obnoví potřebný vodní režim. Nové hnízdní příležitosti pro řadu druhů ptáků vytvoří oprava rozplavených hnízdních hrázek a úprava stávajících ostrovů. Součástí projektu je i vytvoření několika tůní na loukách mezi rybniční soustavou a řekou Odrou. 

„Takto rozsáhlá akce se bohužel neobejde bez kácení těch stromů, které neumožňují opravu hrází a ostrovů. Nutnost pokácení každého jednotlivého stromu pečlivě zvažujeme, pro cenné stromy byla navržena citlivá individuální technická řešení, aby zůstaly zachovány. Po ukončení oprav budou na několika místech vysazeny stromy nové. Práce budou samozřejmě probíhat mimo období rozmnožování. Vhodně načasovaným kácením chceme také minimalizovat případný dopad na netopýry, kteří v některých stromech mohou zimovat. Prosíme návštěvníky, aby v průběhu prací dbali zvýšené opatrnosti,“  konstatuje  Zbyněk Sovík. 

„Víme, že oprava nebude pro lidi, kteří jsou zvyklí toto místo využívat k rekreaci, příjemná. Jedná se však o dočasný stav a máme ale bezpochyby stejný cíl  - chceme, aby Kotvice i její okolí zůstaly i nadále místem, které poskytuje domov vzácným rostlinám a živočichům. Podmínkou pro zachování přírodních hodnot je však obnova vodního režimu, která není bez plánované rekonstrukce možná,“ dodává Sovík.  

Stavební práce budou ukončeny v březnu 2025. Náklady ve výši cca 64,4 mil. Kč budou hrazeny z prostředků Operačního programu Životní prostředí. 
 

Poškozený vypouštěcí objekt

Vypouštěcí objekt je ve špatném stavu

Další z poškozených vypouštěcích objektů

Další z nefunkčních vypouštěcích objektů