Nástrojem praktické péče o  krajinu na  území CHKO Třeboňsko jsou krajinotvorné programy Ministerstva životního prostředí.

Zejména jde o  podporu opatření mající pozitivní přínosy z  hlediska ochrany přírody a  krajiny:

  • zlepšování vodního režimu krajiny,
  • obnova krajinných struktur a  ekostabilizačních funkcí,
  • k  přírodě šetrného hospodaření