Legenda:

zelená = otevřená výzva (probíhá), oranžová = výzva v přípravě, šedá = ukončená výzva

null Výzva PPK B pro rok 2022

Výzva PPK B pro rok 2022

Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

  • Stav: ukončena
  • Celková alokace: 250 000 Kč
  • Sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
  • Typ žadatele: Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba nepodnikající, Fyzická osoba podnikající, Kraje, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Organizační složky státu, Právnické osoby - ostatní, Příspěvkové organizace, Společenství vlastníků jednotek, Státní a národní podniky, Školy, Veřejná výzkumná instituce, Veřejnoprávní instituce, Zahraniční právnické osoby
  • Lokalita: Mimo zvláště chráněná území

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlásila dne 1. 5. 2022 výzvy v rámci Programu péče o krajinu.

V letošním roce je výzva zaměřená pouze na podporu oblastí podpory 1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z Červeného seznamu biotopů ČR a biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné krajině a B.2 Péče o krajinné prvky. Tvorba krajinných prvků, mezi které patří i nelesní výsadby a tůně, nebude v letošním roce podporována. Žádost v podprogramu PPK B může podat kdokoliv se souhlasem vlastníka pozemku. Žádosti do podprogramu PPK B je možné podávat na sběrná místa (regionální pracoviště AOPK ČR). Žádosti lze podávat na realizaci opatření až do výše 250 000,- Kč s celkovou mírou podpory až 100 %.

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR.

Náklady obvyklých opatření MŽP 2022