Náhrada újmy

Pokud jste vlastníkem nebo nájemcem pozemku a z důvodu ochrany přírody Vám je znemožněno na něm hospodařit nebo je vaše hospodaření omezeno, máte nárok na finanční náhradu této újmy podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  (dále jen ZOPK).

Na jakých pozemcích se náhrada poskytuje?

Náhradu lze poskytnout na:

 • zemědělské půdě,
 • lesním pozemku,
 • na rybníce s chovem ryb nebo vodní drůbeže.

Z jakého omezení plyne nárok na náhradu újmy?

Nárok na náhradu újmy vzniká, pokud na pozemku nemůžete hospodařit nebo je Vaše hospodaření omezeno z důvodů vyplývajících:

 • z části třetí až páté ZOPK (ochrana zvláště chráněných území, ochrana území soustavy Natura 2000, ochrana zvláště chráněných druhů živočichů, rostlin, památných stromů nebo nerostů), včetně prováděcích právních předpisů k této úpravě ZOPK,
 • z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného na jejich základě,
 • z opatření v plánech systémů ekologické stability krajiny podle § 4 odst. 1 ZOPK.

Podmínky uplatnění nároku na náhradu újmy

Vlastník pozemku nebo nájemce pozemku může uplatnit nárok na vyplacení finančních náhrad za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření za předpokladu splnění těchto podmínek:

 • Náhrada se týká pouze zemědělské půdy, lesních pozemků a rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže.
 • O náhradu může žádat pouze vlastník nebo nájemce pozemku, požádají-li oba, přednost má vlastník.
 • Náhradu musíte uplatnit u příslušného orgánu písemnou žádostí nejpozději do 3 měsíců od skončení kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo trvala.
 • V případě zmeškání lhůty nárok na náhradu zaniká.
 • Žádost musí obsahovat všechny náležitosti a přílohy vyžadované zákonem a prováděcími předpisy (viz dále).
 • V případě trvající újmy je třeba žádost podávat za každý rok zvlášť.
 • U rybníků s víceletým hospodářským cyklem je třeba žádost uplatňovat každoročně, samotné vyčíslení výše požadované náhrady se provede až po posledním roce hospodářského cyklu.
 • Celková výše náhrady nesmí přesáhnout částku, která je rozdílem mezi situací při uplatnění omezení a situací, kdy by tato omezení uplatněna nebyla.
 • Náhrada se snižuje o finanční příspěvek podle § 69 ZOPK nebo o náhradu poskytnutou podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 115/2000 Sb. - neplatí v případě přímých škod vlkem na hospodářských zvířatech).​​​​

Dokumenty a jejich náležitosti

Omezení zemědělského hospodaření

Vzor čestného prohlášení žadatele o finanční náhradu za újmy vzniklou omezením zemědělského hospodaření z vyhlášky č. 432/2005 Sb.
(pdf) Formulář žádosti o náhradu újmy za ztížení zemědělského hospodaření a hospodaření na rybnících z vyhlášky č. 432/2005 Sb.
(xls) Formulář žádosti o náhradu újmy za ztížení zemědělského hospodaření a hospodaření na rybnících z vyhlášky č. 432/2005 Sb.
Způsob určení výše náhrady
Věstník MŽP – stanovení hodnot proměnných pro výpočet újmy

Podrobné informace pro žadatele o náhradu újmy za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného najdete zde.
Podrobné informace pro žadatele o náhradu újmy za zákaz použití rodenticidů na orné půdě najdete zde.
   
Omezení lesního hospodaření

Vzor čestného prohlášení žadatele o finanční náhradu za újmy vzniklou omezením lesního hospodaření z vyhlášky č. 335/2006 Sb.
(pdf) Formulář žádosti o náhradu újmy za ztížení lesního hospodaření z vyhlášky č. 335/2006 Sb.
(xls) Formulář žádosti o náhradu újmy za ztížení lesního hospodaření z vyhlášky č. 335/2006 Sb.
Způsob určení výše náhrady

Kompletní výčet požadovaných náležitostí žádosti je uveden v příslušných vyhláškách:

 • Vyhláška č. 432/2005 Sb.  – upravuje postup při uplatňování náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření a hospodaření na rybnících.
 • Vyhláška č. 335/2006 Sb.  – upravuje postup při uplatňování náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření.