Tabule přírodní rezervace.


​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPR Kohoutov – přirozený starý smíšený porost s převládajícím bukem a typickou květenou

NPR Týřov – mozaika lesních i nelesních stanovišť s ojediněle bohatou florou i faunou od nejnižších poloh Oupořského potoka až po vrcholkové skalní stepi, zvané pleše. Početná populace tisu červeného. Bohatá fauna bezobratlých, žijících na odumírajícím a mrtvém dřevě.

NPR Velká Pleš – bezlesí vrcholů dvou kopců se skalními výchozy. Reliktní druhy živočichů a rostlin, zvláště bezobratlých. Skaly hostí např. vzácnou kapradinku skalní.

NPR Vůznice – hluboké údolí potoka Vůznice s lesy typickými pro středoevropskou pahorkatinu. Lužní lesy s porostem měsíčnice vytrvalé a bledule jarní. Bohatá lokalita netopýrů s výskytem netopýra menšího.

PP Jalovce na Světovině – desítky jedinců jalovce obecného pravého na ploše bývalých obecních pastvin.

PP Skryjsko-týřovické kambrium – území paleontologických a geologických lokalit bohaté prvohorní zkamenělé fauny trilobitů a ostatních druhů živočichů.

PP Stará Ves – teplomilná společenstva nízkých trávníků a křovin s třešní křovitou, chrpou chlumní a sasankou lesní.

PP Trubínský vrch – skalní stepi s bohatou teplomilnou florou i faunou. Lokalita silně ohroženého česneku tuhého a koniklece lučního českého.

PP Valachov – štoly vzniklé po těžbě kamenečných břidlic, naleziště sekundárních minerálů síry.

PP Vraní skála – skály tvořené silicitem s typickou florou a faunou. Oblíbené vyhlídkové místo do krajiny jižního Křivoklátska.

PP Zdická skalka u Kublova – dominantní silicitová skalka s porostem starých dubů

PR Brdatka – prudký skalnatý a suťový svah nad řekou Berounkou s druhově pestrým lesem. Zakrslé doubravy s bělozářkou liliovitou.

PR Čertova skála – rozlehlý rozeklaný skalní útvar tvořený starohorním bazaltem. Vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.

PR Červený kříž – teplomilná doubrava většinou pařezinového původu s chráněnou mochnou bílou a např. plicníkem úzkolistým.

PR Dubensko –smíšený les na svahu nad potokem Javornice s vtroušeným tisem červeným.

PR Jezírka – zachovalé lesy s více než 25 druhy dřevin a bohatou florou. Významné lokality skryjsko-týřovického kambria.

PR Jouglovka – význačné silicitové skály se zakrslými duby a bory reliktního charakteru. Bohatá fauna motýlů na malé ploše.

PR Kabečnice – Bohatá teplomilná flora na strmých skalách a svazích nad údolím řeky Berounky. Roste zde kriticky ohrožený vstavač kukačka.

PR Lípa – převážně suťové lesy na strmých svazích nad Zbirožským potokem s habrem obecným, javorem klenem a  javorem mlečem.

PR Na Babě – prudké suťovité svahy a skály nad řekou Berounkou. Ve východní části rezervace pastviny s koniklecem lučním českým.

PR Nezabudické skály – teplomilné lesy a křoviny na jižním prudkém svahu nad řekou Berounkou. Mimořádně bohatá lokalita plazů.

PR Prameny Klíčavy – lokalita rašelinného prameniště jako jediná svého druhu na Křivoklátsku. Hojná lokalita rosnatky okrouhlolisté  a bledule jarní.

PR Stříbrný luh – přirozené smíšené lesy s převahou bučina dubohabřin s vtroušeným tisem červeným. V části rezervace, v toku Berounky, žije kriticky ohrožený velevrub malířský.

PR Svatá Alžběta – smíšený les s převahou klenu, buku, habru a lípy. Celá rezervace je oplocená.

PR U Eremita – převážně suťový les s vysokým zastoupením tisu červeného. V blízkosti prameniště, uprostřed území, se nachází živé tufoviště.

PR Údolí Klíčavy – niva potoka Klíčava s druhově bohatými loukami a s přilehlým svahem. Lokalita hořečku ladního pobaltského a několika druhů orchidejí.

PR Vysoký tok – listnatý les se skalnatým vrcholem kopce. Doubravy a vyšším zastoupením jeřábu břeku.