Půdní poměry jsou dány poměry hydrogeologickými - geologickou stavbou, morfologií terénu a klimatickými podmínkami. Z tohoto hlediska je možno rozdělit oblast na Oderskou nivu a Hlavní terasu Odry s přítoky.

Na náplavových sedimentech v nivě Odry se v souvislosti se zvýšenou hladinou podzemní vody (glejový proces) vyskytují zejména nivní půdy glejové středně těžké, nivní půdy glejové těžké až velmi těžké a nivní půdy lehčí až středně těžké. V terénních depresích pak glejové půdy středně těžké až velmi těžké. Na tyto půdy jsou vázány trvalé travní porosty - vlhké louky a mokřadní společenstva charakteristická pro CHKO Poodří.

nivní půdní horizont
nivní půdní horizont lze pozorovat na vysokých březích Odry (Zbyněk Sovík)

Na dočasně zamokřených sprašových hlínách vznikly kvalitní hnědozemě oglejené, illimerizované půdy oglejené středně těžké, oglejené půdy středně těžké a hnědozemě oglejené středně těžké. Jedná se o vysoce produkční půdy, velmi hluboké, náročnější na zpracování. Vyznačují se poměrně dobrými fyziologickými vlastnostmi, které se projevují dobrým hospodařením s vláhou. Vodní režim mají periodicky promyvný. Jejich agronomická hodnota je velmi dobrá.