Výstavba

Veškerá stavební činnost prováděná na území CHKO musí být posuzována z hlediska ochrany krajinného rázu, kterým je míněna zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je k umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. Na území první zóny chráněné krajinné oblasti je navíc umisťování a povolování nových staveb zcela zakázáno.

Správa CHKO Broumovsko jako organizační jednotka AOPK ČR vydává ke stavebním činnostem na území CHKO Broumovsko závazná stanoviska, která tvoří podklad pro následné rozhodování příslušného stavebního úřadu. Obsahem stanoviska je buď souhlas k vydání povolujícího rozhodnutí v navazujícím stavebním řízení, případně souhlas vázáný na stanovené podmínky, nebo nesouhlas k vydání takového rozhodnutí. Podle § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), je nutné vyžádat si závazné stanovisko správy CHKO k ohlášení stavby, k vydání stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačního souhlasu, je- li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon).

Pro územní nebo stavební souhlas, který vydává příslušný stavební úřad, je třeba doložit stanovisko Správy CHKO. K posouzení Vašeho záměru potřebujeme:

  • žádost - formulář
  • okótovanou situaci s umístěním stavby v měřítku,
  • údaje o výškách a osazení do terénu,
  • technický popis stavby (včetně materiálového a barevného řešení),
  • pohledy,
  • pokud se jedná o demolici – řešení likvidace stavebního materiálu,
  • písemnou plnou moc, nechá-li se stavebník zastupovat zmocněncem,
  • u složitějších a rozsáhlejších staveb zákres stavby do fotografie předmětného území,
  • u novostaveb řešení nakládání s odpadními vodami.

Záměr ke stavbě nového domu, doplňkových staveb či ke stavebním úpravám je vhodné předem konzultovat se správou CHKO, případně požádat o vydání předběžné informace (§ 139 správního řádu ve spojení s § 90 odst. 17 zákona). Obsahem předběžné informace je písemné sdělení, zda je k realizaci záměru třeba vydávat závazné stanovisko správy CHKO a podle jakých hledisek bude věc posuzována, resp. za jakých předpokladů bude závazným stanoviskem udělen souhlas.

Kontakty - stavaři (Správa CHKO Broumovsko)