OPŽP - mimo Projektové schéma AOPK ČR - Dotace

OPŽP 2021+ v rámci specifického cíle 1.3 nabízí např. možnost podpory přírodě blízkých vodních prvků (tůně, mokřady, malé vodní nádrže, revitalizace vodních toků, podporu renaturačních procesů), výsadby zeleně ve volné krajině i veřejné sídelní zeleně, zpracování studií systémů sídelní zeleně nebo plánu ÚSES. Specifický cíl 1.6 např. podporuje péči o příprodní stanoviště, druhy a chráněná území, pomáhá s omezením šíření invazních druhů, napomáhá zprůchodnění migračních překážek pro vodní nebo suchozemské živočichy nebo s modernizací a rozvojem záchranných stanic. Podrobnější informace najdete v níže uvedených pravidlech pro žadatele.

Jaké činnosti AOPK ČR nabízí?

  • Projektové záměry doporučujeme již ve fázi přípravy předběžně konzultovat z hlediska přijatelnosti na územně příslušném regionálním pracovišti AOPK ČR. Zástupci AOPK ČR Vám případně poradí, jak záměr rozvinout nebo poupravit, aby plnil cíle podpory.
  • Na základě žádosti vydává odborný posudek. Kladné stanovisko k záměru je nedílnou přílohou žádosti o podporu. 
  • V případě potřeby věcné změny projektu vydává na základě žádosti stanovisko k věcné změně projektu.
  • Po ukončení realizace projektu vydává na základě žádosti stanovisko k závěrečnému vyhodnocení akce.
  • Veškeré žádosti, prosíme, adresujte územně příšlušnému regionálnímu pracovišti AOPK ČR.

V případě projektů mimo Projektové schéma  vydává AOPK ČR závazný odborný posudek, který je povinnou přílohou žádosti. Odborný posudek je vydáván na základě posouzení kritérií obecné a specifické přijatelnosti (uvedených v Pravidlech pro žadatele), popř. stanovuje závazné podmínky k realizaci projektu a pro dobu udržitelnosti projektu. V průběhu realizace projektu a v době urdržitelnosti projektu má AOPK ČR právo odborně sledovat a věcně kontrolovat realizovaná opatření.

Jak získat odborný posudek AOPK ČR?

Odborný posudek AOPK ČR vypracovává na žádost žadatele o podporu. Spolu s žádostí o odborný posudek žadatel předkládá na územně příslušném regionálním pracovišti AOPK ČR  komplexní žádost o podporu včetně všech věcných příloh. Na zpracování odborného posudku má AOPK ČR lhůtu až 60 dnů, se kterou je třeba před podáním žádosti počítat. Odborný posudek je žadateli zaslán formou dopisu na uvedenou adresu. 

Jaké žádosti patří mimo Projektové schéma AOPK ČR? 

  • Projekty nad 200 000 EUR
  • Projekty, na které nelze uplatnit zjednodušené metody vykazování (např. zprůchodnění migračních překážek pro vodní nebo suchozemské živočichy, modernizace a rozvoj záchranných stanic, nákup pozemků pro podporu renaturačních procesů, monitoring)
  • Projekty s notifikovanou veřejnou podporou (např. lesnická opatření, předcházení škod způsobených vlkem obecným)
  • Projekty vykazující věřejnou podporu (GBER, AGRI) včetně projektů v režimu de minimis (zemědělská, služby obecného zájmu)

Dokumenty a další informamce

Pravidla pro žadatele
Harmonogram výzev
Aktuálně vypsané výzvy
Standardy AOPK ČR

Kontakty

E-mail pro dotazy: AOPK-Dotazy-OPZP21@nature.cz

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast RP SCHKO Slavkovský les RP SCHKO České středohoří RP Liberecko RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj RP Východní Čechy RP Olomoucko RP Jižní Morava RP SCHKO Poodří RP SCHKO Český les RP SCHKO Žďárské vrchy RP SCHKO Beskydy RP SCHKO Bílé Karpaty RP Jižní Čechy RP Střední Čechy