Plán péče

​​​​​​​Péče o chráněnou krajinnou oblast se řídí souhrnným koncepčním dokumentem, plánem péče. Plán péče pro CHKO Blanský les na období 2018 - 2027 byl vypracován v roce 2016 a schválen Ministerstvem životního prostředí ČR. Plán péče je rozdělen na část rozborovou (zde je zhodnocen dochovaný stav přírody a krajiny a vliv předchozí péče) a část návrhovou, kde jsou navrhovány budoucí aktivity.

Plán péče pro CHKO Blanský les na období 2018 - 2027

Péče o les

Intenzivním hospodařením v minulosti byly velké části ploch přeměněny na porosty smrku a borovice, ale přesto zůstaly v Blanském lese zachovány také porosty se značným zastoupením buku i čisté bučiny. Snahou Správy CHKO Blanský les je podpora druhové rozmanitosti, využívání dalších, méně zastoupených dřevin (jedle, javor klen, javor mléč, třešeň ptačí, jeřáb, lípa, jilm, dub).
Důležitým prvkem péče o lesy je podpora citlivějších způsobů hospodaření, kdy je upřednostňován maloplošný a podrostní způsob obnovy lesa, který vytváří pestřejší strukturu lesa. Důležitým aspektem je také ponechání části nejstarších lesů na dožití, jako stanoviště celé řady druhů, na staré porosty vázaných. Podporováno je ponechávání doupných stromů, ochrana přirozeného zmlazení proti zvěři a dosadba jedle a dalších dřevin.

Péče o bezlesí

V přírodních památkách a rezervacích Správa CHKO Blanský les zajišťuje pravidelnou péči (management) spočívající v kosení nebo pastvě luk a pastvin.
​​​​​​​Velký důraz při plánování péče je kladen na období, ve kterém je management prováděn a které vyhovuje jak rostlinám, tak živočichům. Neméně důležité je, aby nebyla kosena nebo pasena celá plocha najednou, ale třeba jen její část, zbylá část je obhospodařována v jinou dobu s ohledem na hmyz. Na prudkých svazích a skalních výchozech je prováděn výřez dřevin kvůli světlomilným a konkurenčně slabým druhům rostlin a živočichů, které by jinak vymizely.
Na řadě míst je také prováděna likvidace invazních nebo expanzních druhů rostlin (např. akátu, křídlatek a třtiny křovištní).

Revitalizace potoka Borová

Potok Borová protéká severně od obce Chvalšiny. Jeho celková délka je 6,3 km. V 80. letech bylo provedeno necitlivé odvodnění celého údolí, potok byl napřímen, koryto zahloubeno a opevněno betonovými tvárnicemi. Důsledkem bylo narušení vodního režimu v povodí, poškození a ústup původních společenstev, snížení druhové rozmanitosti a další negativní změny v přírodě.
Správa CHKO Blanský les zahájila v roce 1994 přípravné práce na revitalizaci povodí potoka Borová. Vlastní revitalizace proběhla v letech 1998 a 2000. Regulované opevněné koryto bylo zasypáno, vzniklo přirozené nové koryto. Části starého koryta byly využity k vytvoření tůněk. Došlo tak obnově funkčnosti potoka od prameniště v délce 3,5 km a jeho přirozenému začlenění do okolní krajiny.