Ochranu přírody a krajiny v CHKO Český les vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

Zonace CHKO Český les

Vyhláška MŽP č. 304/2011 Sb., o vymezení zón ochrany přírody CHKO Český les byla vydána 30. září 2011 a k bližšímu určení způsobu ochrany jsou podle ní vymezeny 4 zóny odstupňované ochrany přírody.

Více informací

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější části Českého lesa jsou chráněny ve 31 MZCHÚ. Z toho jsou 2 v nejvyšší kategorii národní přírodní rezervace a národní přírodní památka, dále je zde 17 přírodních rezervací a 11 přírodních památek.

Více informací

Památné stromy

Na území CHKO Český les je k datu 31. 12. 2021 vyhlášeno 11 exemplářů a 11 skupin památných stromů, celkem tedy 128 jedinců. Památné stromy bývají pravidelně kontrolovány a ošetřovány odbornou arboristickou firmou.

Více informací

Péče o přírodu

V Českém lese zaniklo po druhé světové válce více než šedesát vesnic, odešli i lidé, kteří tu hospodařili. Mnohá místa začala zarůstat, vzácným rostlinám a živočichům se přestávalo dařit. Po vzniku chráněné krajinné oblasti se proto mimo jiné soustředíme na péči o ta nejcennější území. Louky se pravidelně kosí, vyřezávají se nálety, někde se obnovila pastva. Snažíme se ukazovat krásy zdejší přírody lidem, víme, že bez jejich podpory se nedá příroda účinně chránit.

Více informací
ÚSES CHKO Český les

Územní systém ekologické stability

Jedná se o vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů zejména lesů, remízů, zamokřených ploch, jehož cílem je vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území a zachování a podpora rozmanitosti původních druhů a jejich společenstev. Systém se skládá z biocenter, biokoridorů a interakčních prvků. V České republice se systém dělí do tří úrovní podle významu a to na nadregionální, regionální a lokální systém ekologické stability.

Více informací

Cestovní ruch

Vzájemný respekt mezi ochranou přírody a cestovním ruchem v CHKO Český les garantuje nová územní studie. Bývalé vesnice, které byly zbourány v důsledku budování „železné opony“, nebudou obnovovány pro bydlení. Naopak mohou být využity jako atraktivní lákadlo pro turisty. Studie rovněž garantuje zachování stávajícího klidového režimu chráněné krajinné oblasti.

Více informací