null Prosvětlení a těžba na Svatém kopečku a Turoldu

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

Prosvětlení a těžba na Svatém kopečku a Turoldu

23. 3. 2023

V uplynulých měsících proběhla na Svatém kopečku a Turoldu těžba dřeva, jejímž cílem je lesy otevřít a vytvořit tak prostor pro stále vzácnější druhy světlomilných organizmů, pro které jsou obě místa vyhlášena přírodní rezervací.

Na Svatém kopečku jsme ve spolupráci s Lesy ČR odtěžili 0,6 ha porostu v prostoru sedla mezi samotným vrcholem a kaplí Božího hrobu. Porost tvořily zejména odumírající jasany a javory, které byly odtěženy, naopak stojící i ležící duby a další vzácnější dřeviny (jako jsou jilmy a hrušně) v porostu zůstaly. Duby hostí zdaleka nejširší spektrum mizejících druhů bezobratlých a většina z těch nejohroženějších dokáže využívat jen stromy dobře osluněné. Na Turoldu se těžba dotkla 0,83 ha převážně odumírajících jasanů a usychajících borovic černých.

V obou případech šlo o místa, která byla historicky bezlesá a dřeviny se sem dostaly až v první polovině dvacátého století, což dokazují historické letecké snímky i staré pohlednice. Celá Pálava (stejně jako tyto dvě rezervace) je významné právě jako útočiště světlomilných a teplomilných druhů, pro které postupné zarůstání krajiny dřevinami (ať už vlivem změny hospodaření, opuštění pastvy, změny lesního hospodaření či cíleného zalesňování často nepůvodními druhy) představuje ohrožení a je důvodem jejich úbytku.

Prosvětlování lesa i tvorba migračních koridorů v jinak neprostupných lesních porostech patří k mimořádně důležitým zásahům pro podporu biodiverzity a pro ochrany těch nejvzácnějších světlomilných druhů živočichů i rostlin. Konkrétně na Svatém kopečku bylo toto místo vybráno proto, aby se propojily dvě stepní enklávy – dříve spojité, dnes oddělené právě pásmem lesa a pro ohrožené druhy neprostupné.

Samotná těžba, která probíhala v zimních měsících, není samozřejmě jediným zásahem, který tady budeme provádět. Stále probíhají dočišťovací práce, lokality budeme po několik let pravidelně kosit. Během té doby zaroste nyní holá půda rostlinami, včetně těch poměrně vzácných světlomilných druhů.

FAQ, aneb odpovědi na vaše otázky ve zkratce

Proč kácíte les, když je potřeba stín a stromy ochlazující klima? Podobné zásahy se týkají velmi omezeného množství lesa (například na Svatém kopečku jde o 0,6 ha z celkových 20,7 ha – tedy necelá 3 %. Důvodem je podpora ohrožených druhů, pro které jsou tato místa vyhlášena rezervacemi, kterým příliš lesa a stínu naopak škodí. Výsadby stromů podporujeme a realizujeme tam, kde mají smysl – například v zemědělské krajině.

Těží se všude tam, kde se na tom dá vydělat! Těžba na Turoldu i Svatém kopečku probíhala v poměrně těžkém terénu, vzhledem k druhovému složení i stavu těžených stromů rozhodně nešlo o výdělečný podnik.

Vypadá to hrozně! Ano, v současné době – kdy plochy ještě nejsou zcela uklizeny, jsou chvíli po těžbě a v předjarním období s dlouhou periodou beze srážek – nevypadají dvakrát hezky. S další péčí a časem na ozelenění bude stav jenom lepší.

Kdo za to může? Iniciátorem opatření je AOPK ČR, Správa CHKO Pálava, která péči o území ve správě stanovuje na základě odborných podkladů, výsledků vědeckých prací a konzultací s odborníky z vysokoškolských pracovišť (zoology, botaniky, ekology). Rozsah a intenzita prováděných opatřen jsou pak kompromisem mezi těmito názory, názory vlastníků a hospodářů na dané lokalitě a jsou v souladu s plány péče o daná území. Samotnou těžbu prováděly Lesy ČR, následná péče je v režii smluvních dodavatelů AOPK ČR. 

Historický pohled na kapli Božího hrobu.
Současný stav.
Infopanel k těžbě na Svatém kopečku.
Infopanel k těžbě na Svatém kopečku.