Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les poskytla veřejnosti, a především pak významným vlastníkům nelesních pozemků, mapové podklady s vymezením přírodovědně nejvýznamnějších lokalit v CHKO Slavkovský les. Vymezené plochy zahrnují místa s koncentrovaným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, cenná přírodní stanoviště nebo významné dřeviny či stromořadí. Vymezení ploch zohledňuje aktuální poznatky a bude průběžně aktualizováno. Níže naleznete další informace a podrobnosti k výběru ploch.

Otevřít mapový prohlížeč v novém okně

Další informace a podrobnosti k výběru ploch

Tento podklad, poskytovaný AOPK ČR, regionálním pracovištěm Správy CHKO Slavkovský les jako „další informace“ ve smyslu přílohy č. 1 části A bodu 119 vyhlášky č. 500/2006 Sb. zobrazuje údaje o území z hlediska jeho zachovalých cenných přírodních biotopů. Tyto cenné biotopy jsou refugii výskytu zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a změn. Dle § 49 zákona č. 114/1992 Sb. jsou zvláště chráněné rostliny chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Existence výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a znalost území, kde se nachází jejich biotopy, je klíčovou informací ve vztahu k jejich efektivní zákonné ochraně již v procesech tvorby územně plánovacích dokumentů. V rámci cenných biotopů jsou dále vymezena cenná přírodní stanoviště požívající ochranu dle § 4 (významné krajinné prvky) nebo významné alejové výsadby požívající ochrany dle § 7 uvedeného zákona a mající přímý vliv i na výskyty zvláště chráněných druhů.

Cenné biotopy byly vymapovány především jako významný územně analytický údaj pro tvorbu systému ÚSES, kam by měly být zahrnuty v maximální možné míře. I v případě, že dílčí části ploch cenných biotopů nebudou moci být zahrnuty do systému ÚSES, je existence informace o přírodní hodnotě takových ploch významnou informací. Území, pro které byla vrstva cenných biotopů vytvořena, je celé území CHKO Slavkovský les. Cenné biotopy jsou mapovány na základě nálezových dat zvláště chráněných živočichů a rostlin a dále na základě mapování biotopů. Polygonová vrstva cenných biotopů je vymezena v území CHKO Slavkovský les mimo plochy: PUPFL, všechna maloplošná zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb., mimo I. zónu CHKO a mimo soustavu NATURA 2000. V těchto územích je míra ochrany cenných biotopů zajištěna jejich vyšší zákonnou mírou ochrany, a která je již obsahem jiných jevů poskytovaných v rámci ÚAP. Plochy PUPFL nejsou poskytovanou vrstvou prozatím pokryty. Z objektivních důvodů nemohou být všechna cenná stanoviště součástí předkládané vrstvy, ať již z důvodů technických (např. příliš malá rozloha cenného biotopu) nebo faktických (probíhající přirozené změny v krajině a biotopech – úbytky biotopů či jejich nový vznik) a tyto změny musí být reflektovány a doplňovány v rámci pravidelných aktualizací (každoročně k 1. březnu).

Doporučení

Cenné biotopy byly vymapovány především jako významný územně analytický podklad pro tvorbu systému ÚSES, kam by měly být zahrnuty v maximální možné míře. V rámci vymezených ploch CEN_BIO je vhodné zajistit omezení exploatace území jako např. změny druhů pozemků, změny kultur nebo poškozování půdního povrchu, změny hydrologických půdních poměrů nebo umisťování záměrů poškozující samotný biotop a způsobující jeho fragmentaci. Zásahy vedoucí k výše uvedeným změnám, u recentního výskytu zvláště chráněných druhů v předmětných biotopech, jsou možné pouze za podmínek povolení výjimky ze zákazů daných zákonem č. 114/1992 Sb. Vhodné je zachovat plochy cenných biotopů pro posílení ekostabilizační funkce krajiny např. v rámci ploch ÚSES nebo v rámci ploch přírodních.