Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Pro zajištění účinné a především systematické ochrany krajinného rázu na území CHKO Slavkovský les je zpracováno tzv. preventivní hodnocení krajinného rázu. Preventivní hodnocení je odborným oborovým dokumentem pro pracovníky Správy CHKO Slavkovský les, ale také je územně plánovacím podkladem při zpracovávání územních plánů jednotlivých sídel na území CHKO Slavkovský les.

Pro ochranu krajinného rázu nelze bez závazného stanoviska AOPK ČR, Správy CHKO Slavkovský les na území chráněných krajinných oblastí učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, či udělit souhlas podle vodního zákona. Závazné stanovisko se nevydává, jde-li o stavby v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti nebo v zastavěném území města nebo obce, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti. Vždy však platí, že stavby musí respektovat krajinný ráz.  

 

Ke stažení

Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Slavkovský les (aktualizace 2020)

A. Úvodní část

B. Prostorová a charakterová diferenciace území

C. Kategorizace sídel

D. Diferenciace zástavby sídel