Mezi důležité nástroje ochrany přírody patří územní systém ekologické stability (ÚSES) je podle § 3 zákona o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Hlavním smyslem ÚSES je působit jako základní prvek ekologické sítě, posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Cílem územních systémů ekologické stability je zejména:  

 • vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě okolní, ekologicky méně stabilní, krajinu,
 • zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny,
 • zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev (biodiversity).

Jinými slovy, jeho účelem je zachování existence volně žijících organizmů v krajině v areálu jejich přirozeného rozšíření. To je zajišťováno soustavou přírodních, či přírodě blízkých ekosystémů, která volně žijícím organizmům zajišťuje možnost reprodukce či migrace.

Vytváření územního systému ekologické stability je podle zákona o ochraně přírody a krajiny veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

Plán ÚSES CHKO Slavkovský les

Plán územního systému ekologické stability (ÚSES) chráněné krajinné oblasti (CHKO) Slavkovský les (dále též „Plán ÚSES“) je zpracován jako součást rozsáhlého projektu Plány ÚSES v CHKO, jehož nositelem je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále též „AOPK“). Cílem projektu je metodicky sjednocené vymezení skladebných částí ÚSES na nadregionální, regionální úrovni a lokální úrovni pro území jednotlivých CHKO.

Podstatným východiskem Projektu je důraz na využití cenných částí přírody, tedy ekologicky cenných biotopů pro vymezení lokálních biocenter a řešení jejich propojení na základě potřeb jednotlivých druhů organismů. Plán ÚSES představuje kompletní revizi a aktualizaci vymezení skladebných částí ÚSES včetně řešení návazností na ÚSES vymezený v územích navazujících bezprostředně na CHKO.

Plán ÚSES je dokumentací ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, a bude využit jako oborový dokument orgánů ochrany přírody zejména jako podklad pro:

 • zpracování územních plánů a změn územních plánů obcí na území CHKO, 
 • aktualizaci Zásad územního rozvoje Karlovarského a Plzeňského kraje, 
 • upřesnění dat o ÚSES v územně analytických podkladech SO ORP Cheb, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Sokolov a Tachov a Karlovarského a Plzeňského kraje, 
 • zpracování a aktualizace územních studií, 
 • projekty ÚSES, 
 • projekty komplexních pozemkových úprav,
 • lesní hospodářské plány,
 • vodohospodářské plány.

Dále bude Plán ÚSES odborným nástrojem pro správní a odbornou činnost Správy CHKO Slavkovský les.

Ke stažení

Plán ÚSES CHKO Slavkovský les - textová část

Plán ÚSES CHKO Slavkovský les - tabulky

Plán ÚSES CHKO Slavkovský les - data