Odebírat RSS

null Čolky a žáby na silnici na Rakšických loukách už nerozjezdí auta

AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Morava

Čolky a žáby na silnici na Rakšických loukách už nerozjezdí auta

15. 3. 2023

Díky rychlému jednání jihomoravského regionálního pracoviště AOPK ČR s městem Moravský Krumlov se podařilo zajistit, aby obojživelníci během jarního tahu bezpečně překonali zdejší silnici.

Teplotní výkyvy na sklonku letošní zimy způsobily, že se na některých místech dali do pohybu obojživelníci o něco dřív než obvykle. Každoročně totiž táhnou ze zimovišť za vodou, ve které se rozmnožují. Pud zvířat dostat se k vodě je tak silný, že je nic nezastaví. A rizikem pro obojživelníky je, když musí během tahu překonat silnici. Auta je totiž často usmrtí. Stejný problém nastal v posledních týdnech na Rakšických loukách u Moravského Krumlova.

Rakšické louky jsou rozsáhlým mokřadem vlhkých luk a olšin chraněných jako evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000. Ceněné jsou hlavně kvůli výskytu kuňky obecné a čolka velkého. Na území se úspěšně rozmnožují také další druhy, např. čolek obecný, ropucha obecná, skokan štíhlý, rosnička zelená nebo blatnice skvrnitá. Louky přetíná frekventovaná silnice III. třídy. Počátkem března tohoto roku tu byly zjištěny desítky žab i čolků přejetých vozidly. Zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Jižní Morava se proto domluvili s vedením města Moravký Krumlov na operativním řešení. Podařilo se rychle umístit dočasné bariéry, které migrující obojživelníky bezpečně navedou do propustku pod silnicí. Ten jim umožní silnici překonat.

Poděkování za rychlou instalaci zábran patří hlavně místostarostovi Moravského Krumlova Janu Košíčkovi, vedoucímu odboru životního prostředí městského úřadu Kamilu Raboňovi, pedagogům a žákům Výchovného ústavu v Moravském Krumlově, a také městským policistům a dobrovolným hasičům. Finanční náklady na tato dočasná opatření budou uhrazeny pomocí dotace z Programu péče o krajinu [1]. V budoucnu chce AOPK ČR ve spolupráci se správcem komunikace zajistit trvalé řešení.

Poznámky:

[1] Program péče o krajinu je dotační program Ministerstva životního prostředí. Je zaměřený na akce menšího rozsahu a cílem programu je podpora takových opatření, která povedou k udržení nebo zvýšení biodiverzity. Více informací o tomto programu nebo o dalších možnostech financování projektů na ochranu přírody a krajiny se dočtete na portále Finance pro přírodu a krajinu na adrese: dotace.nature.cz

Foto: Petr Slavík

Stavba bariér pro obojživelníky.

Foto: Petr Slavík

Detail obojživelníků v túji.

Foto: Petr Slavík