Odebírat RSS

null Jeseníky: komentář k dnešní zprávě Společnosti přátel Jeseníků

AOPK ČR

Jeseníky: komentář k dnešní zprávě Společnosti přátel Jeseníků

30. 5. 2022

Rozhodnutí, která AOPK ČR vydala, zohledňují formální požadavky MŽP, věcný přístup zůstává stále stejný.

Mohli bychom být potěšeni, že tentokrát naše rozhodnutí Společnost přátel Jeseníků ocenila. Avšak zjevně k tomu postačilo pouze uvedení opticky většího čísla, kdy k plochám, kde se nebude proti kůrovci zasahovat, byly připočítány plochy s porosty kleče, alpinské trávníky, mlaziny apod, kde žádné zásahy proti kůrovci nepřipadají ani nepřipadaly v úvahu, protože tam žádný kůrovec není. Trávou se neživí. Připomíná to pověstné míchání hrušek s jablky. Rozhodnutí, která AOPK ČR vydala, zohledňují formální požadavky MŽP, věcný přístup zůstává stále stejný. Ani v případě takzvané zóny A se nejedná o klidová či bezzásahová území – například se tu vyřezává v Jeseníkách nepůvodní kosodřevina, ochrana přírody zde podporuje pastvu krav a ovcí s cílem udržet pestré společenství rostlin.  Proto konstatování, že se jedná o klidové či bezzásahové území, jen dokazuje velké nepochopení problematiky managementu jesenického vysokohoří. Mimochodem, v odůvodnění rozhodnutí je to jasně vysvětleno [1,2].

Rozsah porostů, ve kterých by se kůrovec mohl vyskytovat a ve kterých se proti kůrovci nebude zasahovat, se v zásadě nemění. Jejich vymezení vychází z odborných hodnocení a v žádném případě není předmětem licitací s účastníky řízení.

Jádrová část Jeseníků byla již v minulosti v některých koncepčních dokumentech vytipována jako území s vhodným potenciálem pro vyhlášení národního parku. Zatímco v národním parku je prioritou ochrana přírodních procesů, v chráněné krajinné oblasti se šetrně hospodaří s cílem  zajistit dlouhodobou existenci předmětů ochrany a udržet dochovaný krajinný ráz. S ohledem na současnou skladbu lesních porostů i vzhledem k potřebě údržby alpinského bezlesí zatím není diskuse o národním parku na pořadu dne.

Poznámky:

[1] Citace z rozhodnutí AOPK ČR

„Agentura pro upřesnění uvádí, že rozdělení lesních porostů na území rezervace do jednotlivých pásem s rozdílným režimem zásahů proti kůrovci není možné interpretovat jako „vyhlášení bezzásahovosti v porostech zařazených do pásma A“.“

„Vytvoření klidových oblastí, což není předmětem tohoto správního řízení, samo o sobě ještě nezajišťuje vše, co odvolatel uvádí. Předmětem rozhodnutí je zasahování nebo nezasahování proti kůrovcům na území NPR, resp. potřebnost nebo nepotřebnost aktivních asanačních zásahů proti kůrovcům, a to diferencovaně dle jednotlivých vymezených pásem, což s klidovostí oblasti souvisí, ale ne tak zásadně jak předjímá odvolatel.“

„Vymezení pásem dle tohoto rozhodnutí a pro účely tohoto rozhodnutí není možné vnímat jako vyhlášení klidového, nebo trvale bezzásahového území.“

[2] Agentura nové výjimky vydala na základě zrušení původních rozhodnutí MŽP a vrácení věci k novému projednání, a to na základě odvolání, které podali autoři tiskové zprávy. V průběhu nového projednání nebyl učiněn žádný úkon ze strany těchto odvolatelů. Z odůvodnění nových rozhodnutí, jejichž součástí je i vypořádání veškerých relevantních námitek odvolatelů, je zcela zřejmé, že Agentura konkrétním návrhům odvolatelů v nových rozhodnutích zpravidla nevyhověla, jelikož tyto požadavky nebyly slučitelné s požadavky MŽP, kterými byla Správa CHKO při novém projednání vázána – konkrétně s požadavkem rozdělit lesní porosty na území rezervace do jednotlivých pásem s rozdílným režimem zásahů proti kůrovcům na základě jednoznačných, přezkoumatelných kritérií.

Krajina Jeseníků.