null Mokřady mají svátek

AOPK ČR

Mokřady mají svátek

1. 2. 2022

Za revitalizaci jednoho z nich - přírodní rezervace U sedmi rybníků – získala AOPK ČR ocenění Vodohospodářská stavba roku 2020.

Světový den mokřadů se slaví každoročně 2. února. Připomíná podpis mezinárodní úmluvy na ochranu mokřadů v íránském Ramsaru v roce 1971 [1]. Mnoho mokřadů bylo v minulosti poškozeno, odvodněno nebo dokonce zcela zničeno a nyní patří k nejohroženějším místům ve světě i u nás. Aby se podařilo vodu do krajiny vrátit, je důležité mokřady obnovovat a zároveň různými způsoby její zadržování v krajině podporovat. Jednou z takových akcí byla revitalizace přírodní rezervace U sedmi rybníků nedaleko Františkových Lázní, za kterou získala AOPK ČR ocenění Vodohospodářská stavba roku 2020.

Rybniční soustava v přírodní rezervaci U sedmi rybníků byla v havarijním stavu. Rybníky byly zanesené sedimentem, zarostlé orobincem a zastíněné břehovými porosty, hrozil zánik cenného mokřadního společenství. Proto se v letech 2019-2020 kompletně obnovilo pět historických vodních nádrží i mokřad. Rybníky se odbahnily a opravily se jejich hráze, funkční objekty a průtočná zařízení, v zátopě byl vymodelován litorál. Vykácela se část dřevin na březích, aby se vodní plochy proslunily, vybudovaly se tůně. Nyní je přírodní rezervace a evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 opět pestrou oázou života. Za tuto revitalizaci získala AOPK ČR ocenění Vodohospodářská stavba roku 2020 [2].

Konkrétní příklady zajímavých projektů, které pomáhají vracet vodu do krajiny, najdete ve strorymapě, kterou AOPK ČR připravila. Podívat se na ni můžete zde: http://vodudokrajiny.nature.cz.

Přehled více než dvou tisíc našich mokřadů – od těch s mezinárodním významem po mokřady lokálního charakteru – najdete na http://mokrady.ochranaprirody.cz.

Poznámky:

[1] Česká republika je jedním ze 171 států dodržujících Úmluvu o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, tzv. Ramsarskou úmluvu, která ukládá členským zemím povinnost vyhlásit na svém území alespoň jeden mokřad mezinárodního významu. Ten by měl svými přírodními hodnotami splňovat mezinárodně schválená kritéria. Stát se taktéž zavazuje ke zvýšené péči a ochraně těchto území. V České republice je zapsáno 14 takových mokřadů. Mezi prvními byly např. Šumavská rašeliniště (1990), Třeboňské rybníky (1990), Krkonošská rašeliniště (1993) či Mokřady dolního Podyjí (1993). Více o Ramsarské úmluvě o mokřadech na http://www.ochranaprirody.cz/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-umluvy/ramsarska-umluva/.

[2] Cenu vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s.  ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. pod záštitou ministrů zemědělství a životního prostředí. Více na https://www.sovak.cz/cs/clanek/vyhodnoceni-souteze-vodohospodarska-stavba-roku-2020.

Autoři fotografií: David Blažek, Barbora Miksová Maršálková

Mokřady U sedmi rybníků.
Mokřady U sedmi rybníků.