Odebírat RSS

null Přemnožená spárkatá zvěř likviduje cennou přírodu.

AOPK ČR, ústředí

Přemnožená spárkatá zvěř likviduje cennou přírodu.

12. 10. 2022

Škody způsobené přemnoženou spárkatou zvěří v posledních letech neúměrně narůstají. Na semináři v Mikulově se hledá řešení.

Především jde o jeleny evropské, srnce a prasata divoká, ale přemnoženy jsou v mnoha částech republiky i nepůvodní druhy,  například daněk či jelen sika. Agentura přírody a krajiny ČR proto v Mikulově pořádá 12. - 13. října odborný seminář Problematika poškozování biodiverzity přemnoženou spárkatou zvěří. Cílem je výměna zkušeností s řešením v rámci současných legislativních možností. Je určen pro pracovníky orgánů ochrany přírody – MŽP, AOPK ČR, národních parků a ČIŽP.

„Se škodami dosahujícími miliard korun se potýkají nejen vlastníci a uživatelé lesů a zemědělské půdy, ale dochází i k vážnému poškození přírody v chráněných územích. Někdy je to přímá likvidace rostlin okusem či vyrytím, často jsou tak ohroženy celé populace chráněných druhů, jako jsou orchideje či mečíky. Prakticky plošně je znemožněna přirozená obnova lesa. Vzhledem k tomu, že míra poškození zvláště chráněných území přímo ohrožuje cennou přírodu, je nutné tento stav rychle řešit,“ vysvětluje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Více než 80 účastníků semináře se seznámí se současným stavem poškození přírody zvěří v přírodovědně cenných územích, a to od doubrav na jihu Moravy a ve středních Čechách až po subalpínské trávníky v Jeseníkách a s osvědčenými způsoby řešení s  využitím současných legislativních i ekonomických nástrojů. Samostatný blok prezentací se věnuje  přístupům v národních parcích, kde není péče o území odtržena od péče o zvěř jako ve zbytku ČR. 

Cílem semináře je představit jeden z nejvýznamnějších celoplošných negativních vlivů limitujících obnovu lesních porostů a rozsáhle poškozujících biodiverzitu a především společně hledat možnosti řešení. Tato  odborná  akce  by měla přispět k  efektivnějšímu uplatňování dostupných nástrojů při řešení poškozování naší přírody v důsledku přezvěření a k již probíhající  celospolečenské diskusi na toto téma mj. v souvislosti s připravovanou novelou mysliveckého zákona. Seminář je součástí integrovaného projektu LIFE Jedna příroda.  

foto: srnec obecný, autor Vácalv Hlaváč