Odebírat RSS

null Příprava návrhu CHKO Soutok ve finále

AOPK ČR, ústředí

Příprava návrhu CHKO Soutok ve finále

25. 7. 2023

Proběhlo více než dvě stě padesát jednání s představiteli samospráv, místních spolků, významnými vlastníky a hospodáři, různými institucemi v regionu a dalšími subjekty.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tyto partnery čtyři měsíce seznamovala s návrhem vymezení chráněné krajinné oblasti Soutok, vysvětlovala důvody pro její vyhlášení a také to, co CHKO regionu přinese. Na konci června byla hlavní část předjednávání ukončena, získané připomínky AOPK ČR v nejširší možné míře zapracovala a aktualizovaný návrh odevzdala Ministerstvu životního prostředí.

Partnerům jsme se při úpravách návrhu na vyhlášení CHKO Soutok snažili vyjít maximálně vstříc, aby představoval co nejširší shodu v regionu. V jednání velmi pomáhalo, že místním obyvatelům leží osud zdejší lužní krajiny na srdci, uvědomují si její hodnotu i zranitelnost a stojí o to, aby se zachovala do budoucna ať již prostřednictvím vyhlášení CHKO či jinou formou,“ konstatuje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

AOPK ČR nejprve na webových stránkách soutok.nature.cz publikovala interaktivní mapu [1] s navrženým vymezením CHKO Soutok a zonace, návrh bližších ochranných podmínek a odpovědi na nejčastější otázky [2, 3]. Následně proběhla první informativní jednání se všemi městy a obcemi v regionu a byly s nimi domluven další postup  Obce na žádost AOPK ČR zveřejnily na svých vývěskách, webových stránkách či v místních zpravodajích informaci o předjednávání CHKO Soutok s výzvou k podávání připomínek ze strany organizací i jednotlivců.  

Pro zastupitele a další reprezentanty města Lanžhot, jehož katastr zasahuje do návrhu CHKO Soutok největším podílem ze všech dotčených obcí, AOPK ČR v dubnu zorganizovala návštěvu CHKO Litovelské Pomoraví. Zástupci města se mohli tedy přímo na místě seznámit s tím, jak se řeší různé problémy obcí v CHKO s obdobnými přírodními podmínkami. Proběhla i návštěva CHKO Pálava, která je navrhované CHKO Soutok nejblíže.  V červnu 2023 se konala videokonference se starosty a s klíčovými hospodáři z CHKO Český les, kteří procesem vyhlašování CHKO před několika lety prošli a mohli sdílet zkušenosti se změnou, kterou vyhlášení CHKO přineslo. Videokonference byla připravena ve spolupráci s Jihomoravským krajem, resp. Jihomoravskou agenturou pro veřejné inovace.

Následně pokračovala další jednání se všemi městy a obcemi, jejichž správní území zasahuje do navrhované CHKO Soutok, někdy včetně veřejného projednání s místními občany. Uskutečnila se jednání se zástupci významných hospodařících subjektů, se zástupci zájmových organizací a spolků a  mnoha dalšími partnery v území, kteří  projevili zájem. 

Návrh CHKO byl upraven dle připomínek

AOPK ČR upravila vedení hranice a zonace CHKO Soutok podle připomínek měst a obcí. Některá území byla z návrhu vypuštěna, jinde naopak obce samy iniciovaly rozšíření CHKO - například obec Lednice navrhla zařazení plochy využívané pro rekreaci do IV. či III. zóny a navrhla nově zahrnout do CHKO celou oblast tzv. Slováckých luk. Většině těchto požadavků AOPK ČR vyhověla [1]. V souvislosti s přípravou vyhlášení CHKO Soutok obce navrhly úpravu hranic evropsky významných lokality Niva Dyje a Soutok-Podluží. Obce také chtěly již v záměru CHKO Soutok zmínit místa opakovaně využívaných tábořišť, letních táborů, tradičních hromadných akcí a spolkových setkání či místa se specifickým využitím (např. plánovaná parkoviště). Všechny tyto informace byly zohledněny v textu záměru [4] a budou přeneseny do budoucího plánu péče. 

Hospodařící subjekty nejčastěji navrhovaly úpravu hranice zón diferencované péče o přírodu tak, aby jejich vymezení co nejlépe odpovídalo stávajícímu či plánovanému způsobu hospodaření. Takto byly např. přeřazeny některé plochy orné půdy v katastru obce Moravská Nová Ves či v Oboře Obelisk z II. do III. zóny, plocha sloužící k výrobě dřevěného uhlí v katastru města Lanžhot z II. do IV. zóny apod.
Podle připomínek státního podniku Lesy ČR byly upraveny bližší ochranné podmínky v oblasti nakládání s vodami a provádění nahodilých těžeb v lesích. AOPK ČR vyhověla mysliveckým sdružením a  některým obcím  a upravila bližší ochranné podmínky pro pořádání hromadných akcí atd. Z bližších ochranných podmínek bylo také vypuštěno omezení splouvání toků [3]. 

Prevence komářích kalamit

AOPK ČR navrhuje vytvořit integrovaný systém prevence a tlumení kalamitních stavů komárů. Řešení by mělo být postaveno na přesném digitálním modelu území, doplněném o detailně vybrané periodicky zaplavované deprese se senzorovou sítí umožňující včasný zásah, vybudování a vyškolení kapacit v regionu pro průběžné vyhodnocování monitoringu a vlastní aplikaci, selektivních přípravků vč. letecké, bude-li to situace vyžadovat. Vzhledem k tomu, že společným cílem ochrany přírody a i lesníků je obnovení periodického povodňování lužních lesů v oblasti soutoku Moravy a Dyje podporou výstavby nového vzdouvacího stupně na Dyji u Břeclavi, je třeba realizovat opatření pro tlumení komářích kalamit do doby, než k obnově pravidelného povodňování dojde. 

Jaký bude další postup ve vyhlašování CHKO?

AOPK ČR upravený záměr vyhlášení CHKO Soutok [4], vč. aktualizovaného vymezení navržených hranic CHKO a zón [1] a bližších ochranných podmínek [3]  předala Ministerstvu životního prostředí. To by do konce srpna mělo rozhodnout, zda záměr vyhlášení CHKO oznámí a zahájí tak oficiální proces vyhlašování CHKO Soutok. Během tohoto procesu budou moci obce a všechny subjekty dotčené záměrem podat řádné námitky a připomínky. 

Samozřejmě jednání v regionu dále pokračují. Jejich zásadní výstupy bude AOPK ČR průběžně předávat MŽP. 

Poznámky:

[1] Odkaz na interaktivní mapu
[2] Časté dotazy: https://soutok.nature.cz/caste-dotazy
[3] Návrh bližších ochranných podmínek – pdf dokument
[4] Záměr vyhlášení CHKO Soutok po úpravách vzešlých z předjednávání – pdf dokument

Stromy s oblohou.

Soutok, foto: Jan Miklín