Odebírat RSS

null Zkontrolováno: projekt Ze života hmyzu jde do finále

AOPK ČR

Zkontrolováno: projekt Ze života hmyzu jde do finále

25. 5. 2022

Vzácným druhům hmyzu v Bílých Karpatech a Beskydech již pět let pomáhají pily, kosy a ovce – obnovilo se více než 500 hektarů světlých lesů, pastvin a luk.

Ke svému životu je potřebuje například jasoň dymnivkový, roháč obecný a další chráněné druhy. 

V minulém týdnu proběhla přímo v terénu závěrečná dvoudenní monitorovací mise ze strany kontrolního týmu poskytovatele dotace, kterým je Evropská komise.

Projekt se zaměřuje na úbytek hmyzu, což je v současnosti velice závažný problém. Celá Evropa se potýká s výrazným poklesem biodiverzity a úbytkem důležitých opylovačů. Projekt Ze života hmyzu přispěl k rozšíření potřebných habitatů pro vzácné druhy hmyzu,“ komentuje Manuel Montero Ramírez, kontrolor projektu z agentury CINEA Evropské komise.

„Díky výborné spolupráci s hospodáři a vlastníky půdy se podařilo dosáhnout cílové rozlohy obnovovaných stanovišť a dokonce ji i mírně přesáhnout. Jde o obnovu původních pastvin, luk či světlých lesů, které za poslední dekády zcela zarostly a staly se tak neprostupnými dokonce i pro hmyz. Do konce tohoto roku nás čeká ještě mnoho práce a zaměříme se také na to, co budeme dělat po skončení projektu. Krajina se totiž musí udržovat, aby znovu nezarostla,“ konstatuje koordinátorka projektu Veronika Havlíčková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Kontroloři si prohlédli několik lokalit napříč projektovým územím v Česku i na Slovensku, mluvili s hospodáři, vlastníky projektových ploch i se zástupci obcí. Byli spokojeni, stanovené cíle se daří plnit bez významných problémů a změn a projekt se tak ubírá ke zdárnému završení. Podrobnou zprávu z monitorovací mise však obdržíme až za několik týdnů,“ říká Veronika Havlíčková.

Projekt se věnuje obnově přirozeného prostředí vybraných chráněných druhů hmyzu, především roháče obecného, jasoně dymnivkového, modrásků černoskvrnného, bahenního a očkovaného a na slovenské straně také vzácného žluťáska barvoměnného. Zásahy v krajině pro tyto druhy však mají pozitivní dopad na mnoho dalších hmyzích druhů s podobnými životními nároky.

Jason dymnivkový a roháč obecný, pro svůj život  potřebují velice ojedinělé prostředí – světlé lesy, jejichž výskyt je v celoevropském měřítku vzácný kvůli změně způsobu hospodaření v lesích. Například lesní pastva, která po staletí přispívala k zachování světlých lesů, je na území ČR zakázána již od dob Marie Terezie, což už v dnešní době nemá své opodstatnění. Roháč obecný, největší evropský brouk, zároveň potřebuje k dlouhému vývoji svých larev (až 5 let) navíc dostatek mrtvého dřeva.

Rozdílné životní nároky mají pak další vzácné projektové druhy - modrásci černoskvrnný, bahenní a očkovaný, pro něž jsou obnovovány suché pastviny či vlhké louky. Nejnáročnější je žluťásek barvoměnný, o jehož záchranu se snaží slovenští partneři projektu. Ten totiž vyžaduje kombinaci skoro všech výše uvedených typů prostředí rozložených na velkém území.

Druhová pestrost je v ochraně přírody klíčová a pro ni je nezbytná pestrá krajina. Obnovujeme proto pestrou mozaiku stanovišť bez ostrých hranic mezi nimi,“ zhodnocuje dopad projektu Michal Plátek, projektový entomolog z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Projekt Ze života hmyzu usiluje o obnovu celkem 510 hektarů stanovišť cílových druhů hmyzu (280 v ČR a 230 na Slovensku). Aktuálně bylo projektem nějakým způsobem zasaženo již 548 ha a do konce jeho realizace se číslo ještě o něco zvýší. Z celkového množství projektových ploch je 247 ha určeno k obnově některé z forem světlého lesa (pařezina, pastevní háj či přechod mezi loukou a lesem), na 206 ha se obnovují pastviny a louky a 97 ha je přeměněno z intenzivně obhospodařovaných luk a pastvin na extenzivní. Ty byly rozčleněny na menší celky, na kterých se pase a seče méně než dosud a bylo na nich vysázeno množství původních dřevin. Své zásahy projekt blíže směřoval do čtyř hlavních evropsky významných lokalit: EVL Beskydy, EVL Bílé Karpaty a EVL Čertoryje na české straně a do EVL Holubyho kopanice na Slovensku.

Poznámky:

[1] Projekt „Ochrana vybraných druhů hmyzu soustavy Natura 2000 v přeshraniční oblasti Západních Karpat (ČR-SR)“ (zkráceně Ze života hmyzu) je financován z komunitárního programu LIFE Evropské komise, který podporuje evropsky významné druhy rostlin a živočichů a ochranářské činnosti v evropsky významných lokalitách po celé EU. Realizace projektu probíhá od poloviny roku 2017 do konce roku 2022, s celkovým rozpočtem 4 222 005 eur (přibližně 110 mil. Kč). Vedle AOPK ČR se na něm podílí i další čeští partneři a také jeden slovenský. V CHKO Bílé Karpaty jsou to ZO ČSOP Bílé Karpaty a Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., v  CHKO Beskydy pak ČSOP SALAMANDR a infinity-progress z.s., na slovenské straně – v CHKO Biele Karpaty Bratislavské regionální ochranářské sdružení. Někteří partneři přímo vykonávají krajinotvorná opatření, jiní mají na starosti šíření povědomí o důležitosti biologické bohatosti v krajině a snaží se co nejzajímavější formou přiblížit spletitý životní cyklus cílových druhů, který je až překvapivě velice komplikovaný.

www.zezivotahmyzu.cz

Foto: Bohumil Jagoš, na snímku je modrásek černoskvrnný.

Detail modráska černoskvrného.