Název projektu: Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR – nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů ISOP

Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.
​​​​​​​
Zdroj financování: Operační program Životní prostředí, Evropský fond pro regionální rozvoj
Celkový rozpočet: 95 430 929 Kč, z toho výše příspěvku EU je 95 %
Doba trvání projektu: 1. 4. 2019-30. 9. 2023

​​​​​​​Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) je provozovatelem a správcem Informačního systému ochrany přírody (ISOP). ISOP je celostátním informačním systémem určeným ke zpracování údajů o ochraně přírody a krajiny ČR zahrnující agendy vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je vytvářený za účelem podpory výkonu státní správy, poskytování informací v oblasti ochrany přírody a krajiny, podpory vědy a výzkumu, tvorby politik v oblasti ochrany přírody a krajiny, podpory péče o přírodu a krajinu.

Zahrnuje tyto podřízené systémy:

 • Nálezová databáze ochrany přírody
 • Evidence druhové ochrany
 • Ústřední seznam ochrany přírody
 • Evidence opatření péče o přírodu a krajinu
 • Jednotnou evidenci speleologických objektů
 • Registr krajiny

ISOP se skládá z centrálního datového skladu s nadstavbou webových aplikací, mapových služeb poskytovaných mapovým severem a portálového rozhraní určeného k prohlížení, vyhledávání dat a k odkazování na dílčí poskytované služby a aplikace. Systém je rovněž zdrojem poskytování dat pro zpracování územně analytických podkladů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zároveň poskytuje data zpracovaná na základě požadavků vyplývajících ze Směrnice 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (Směrnice INSPIRE) a souvisejících předpisů.

Předmět projektu:

Předmětem projektu je zásadní modernizace a rozšíření Informačního systému ochrany přírody (ISOP) jako sjednoceného informačního systému ochrany přírody ČR – nástroje podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů.

Zahrnuje:

 • ​​​​​​​Návrh a vyhlášení chráněného území
 • Plánování péče
 • Provádění péče
 • Hodnocení efektivnosti prováděné péče
 • Hodnocení výsledného stavu území a jeho významných fenoménů

Projektový záměr tedy navrhuje rozvoj jednotné a stabilní SW platformy stávajícího ISOP, který umožní efektivní evidenci chráněných území, plánování činností, sledování druhů a hodnocení vývoje významných přírodních fenoménů včetně zpřístupnění vybraných informací napříč sektorem ochrany přírody včetně odborné veřejnosti. Modernizovaný ISOP tak umožní rozsáhlou podporu zajišťování péče o CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000.

Výsledný systém bude nadále součástí Jednotného informačního systému životního prostředí (JISŽP) MŽP a bude využívat jeho služeb i poskytovat pro něj informační služby v rozsahu informační strategie resortu ŽP.

Cíle projektu:

 • Vybudování komplexní a stabilní informační podpory procesů ochrany a péče o národně významná chráněná území - CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000,
 • zajištění informační podpory hodnocení stavu a vývoje sledovaných fenoménů i hodnocení efektu realizovaných opatření péče o daná území a významné přírodní fenomény,
 • zkvalitňování znalostní databáze, kdy se počítá i s širokým zapojením veřejnosti, která se bude podílet na sledování stavu druhů a bude se aktivně podílet na jejím doplňování,
 • funkční, intuitivní uživatelské rozhraní ke všem informačním systémům s ohledem na potřeby a cíle různých typů uživatelů,
 • webová prezentace výsledků činnosti AOPK anonymní veřejnosti a v širším rozsahu oprávněným osobám (subjekty rezortu MŽP, orgány veřejné správy, odborné školství, zahraniční instituce apod.), vždy v souladu s legislativou.

Příjemci služeb ISOP:

 • Veřejnost zajímající se o přírodu,
 • Odborná a univerzitní (studenti) veřejnost zabývající se fenomény, které se týkají AOPK ČR,
 • Subjekty rezortu, vedle MŽP, ČGS, ČIŽP, CENIA, ČHMÚ, VVI,
 • Subjekty ostatních rezortů MZE, MO, MD, MPO a další,
 • Orgány ochrany přírody (NP, KÚ, VÚ),
 • Veřejná správa – krajské úřady, obecní úřady,
 • Investoři, žadatelé o dotaci, vlastníci,
 • Relevantní zahraniční subjekty/organizace – Evropská komise, GBIF, členské státy EU.

Kontakt:

Ing. Miroslava Landová
Manažerka projektu ISOP