Pro zajištění účinné a především systematické ochrany krajinného rázu na území CHKO Český kras je zpracováno tzv. preventivní hodnocení krajinného rázu. Preventivní hodnocení je odborným oborovým dokumentem pro pracovníky AOPK ČR, správy CHKO Český kras, ale také je územně plánovacím podkladem při zpracovávání územních plánů jednotlivých sídel na území CHKO Český kras.

Preventivní hodnocení krajinného rázu část 1

Preventivní hodnocení krajinného rázu část 2

Preventivní hodnocení krajinného rázu část 3

Pro ochranu krajinného rázu nelze bez závazného stanoviska AOPK ČR, Správy CHKO Český kras na území chráněné krajinné oblasti učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, či udělit souhlas podle vodního zákona. Závazné stanovisko se nevydává, jde-li o stavby v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti nebo v zastavěném území města nebo obce, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti. Vždy však platí, že stavby musí respektovat krajinný ráz.  

Základní regulativy pro stavby

Umísťování fotovoltaických panelů