Na území CHKO Třeboňsko jsou od  roku 2004 vymezeny: Ptačí oblast Třeboňsko a  17 evropsky významných lokalit uvedených v Národním seznamu (Nařízení vlády č.132/2005 Sb.).

 

Ptačí oblast Třeboňsko

Ptačí oblast Třeboňsko zaujímá centrální a  severní část CHKO Třeboňsko s  malým rozšířením za  hranice CHKO na  východě území (oblast Homolky) a  na  severu (rybníky severně od Drahova). Předmětem ochrany v ptačí oblasti Třeboňsko jsou populace těchto druhů ptáků - volavka bílá (Egretta alba), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), čáp černý (Ciconia nigra), orel mořský (Haliaetus albicilla), včelojed lesní (Pernis apivorus), moták pochop (Circus aeruginosus), rybák obecný (Sterna hirundo), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), ledňáček říční (Alcedo atthis), žluna šedá (Picus canus), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), skřivan lesní (Lullula arborea), slavík modráček (Luscinia svecica), husa velká (Anser anser), kopřivka obecná (Anas strepera), lžičák pestrý (Anas clypeata) a  jejich biotop. Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro  druhy ptáků, pro  které je oblast vyhlášena, v jejich přirozeném areálu rozšíření a  zajištění podmínek pro  zachování populací těchto druhů ve  stavu příznivém z hlediska ochrany. 

Přehled evropsky významných lokalit v CHKO Třeboňsko

 Cepská pískovna a okolí                 Červené blato                     Hliníř - Ponědrážka
 
 Lomnický velký rybník                     Lužnice a Nežárka              Malý Horusický rybník
 
 Nadějská soustava                          Písečný přesyp u Vlkova     Purkrabský rybník a Točník
 
 Ruda                                                  Široké blato                          Štičí rybník
 

 Třeboň                                               Třeboňsko - střed                 Velký a Malý Tisý  

 Velký a Malý Tisý                               Žofinka                                 Žofina Huť

                                                         
                     
 

Pro  větší detail přejděte do  externí aplikace zde nebo klikem na  mapu.