Nástrojem praktické péče o  krajinu na  území CHKO Třeboňsko jsou krajinotvorné programy Ministerstva životního prostředí.

Zejména jde o  podporu opatření mající pozitivní přínosy z  hlediska ochrany přírody a  krajiny:

  • zlepšování vodního režimu krajiny,
  • obnova krajinných struktur a  ekostabilizačních funkcí,
  • k přírodě šetrného hospodaření

Plán péče o CHKO Třeboňsko

Základním dokumentem je Plán péče o  CHKO Třeboňsko. Plán péče je rozdělen na  část rozborovou a  část návrhovou a  skládá se z textové zprávy a mapových příloh. Dokument je uložen na  Správě CHKO Třeboňsko v Třeboni, na  ředitelství  Agentury ochrany přírody a krajiny v Praze, na  odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP v Praze a  na  odboru výkonu státní správy II MŽP v Českých Budějovicích.

To, jak se o CHKO Třeboňsko pečuje, se řídí plánem péče, který si můžete stáhnout přímo zde. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je platný v letech 2018 až 2027.

 

Plány péče MZCHÚ

To, jak se o  maloplošně zvláště chráněná území v  CHKO Třeboňsko pečuje, se řídí plány péče, které si můžete stáhnout přímo zde.

 

Péče o hrázové porosty

Management hrázových porostů pečlivě realizuje Rybářství Třeboň ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Správou CHKO Třeboňsko.  Tato práce a ochrana spočívá především v ořezech, které zajistí v první řadě maximální bezpečnost pro veřejnost, zvláště na exponovaných místech (s ohledem na velký počet návštěvníků), jakými jsou např. hráz rybníků Rožmberk, Svět, Opatovický, Vdovec nový a řada dalších.  Zároveň vhodné zásahy prodlouží život stárnoucím a dožívajícím stromům.