Ochranu přírody a krajiny v  CHKO Třeboňsko vykonává Agentura ochrany přírody a  krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v  oblasti ochrany přírody a  krajiny, dále zajišťování péče o  cenné lokality a v  neposlední řadě monitoring zájmových druhů a  jejich výskytu v  území.

V  ochraně přírody je pozornost zaměřena na následující okruhy: 

  • zlepšování biologické hodnoty rybničních ekosystémů zejména jako stanovišť s  klíčovým významem pro vodní ptáky, prosazování a  podpora šetrného rybníkářství zachovávajícího všechny mimoprodukční funkce rybníků 
  • podpora a v  klíčových lokalitách obnova nelesních mokřadních stanovišť vázaných na  rybniční okraje a  říční nivy a  ohrožených zarůstáním dřevinami, udržení nebo zlepšení stavu rašelinných společenstev zachováním nebo obnovou jejich vodního režimu 
  • zachování, ochrana a  rozvoj všech vyskytujících se přirozených lesních společenstev (zejména společenstva blatkových a rašelinných borů, podmáčených olšin, měkkých a  tvrdých luhů a  jedlových a  borových doubrav) 
  • ochrana a  zajištění dlouhodobé perspektivy dřevin rostoucích mimo les (např. hrázové porosty rybníků) 
  • udržování, příp. vytváření vhodných životních podmínek pro významné druhy rostlin a  živočichů (tj. druhy zvláště chráněné a  uvedené v  červených seznamech) a  jejich biotopy s  důrazem na  druhy kriticky a  silně ohrožené a  druhy chráněné směrnicemi Evropských společenství, 
  • udržování, příp. vytváření vhodných podmínek pro populace zvláště chráněných druhů a  rozvoj ptačích populací, zejména druhů ptáků, které jsou předměty ochrany v  Ptačí oblasti Třeboňsko 
  • podpora obnovy území po  těžbě štěrkopísku a  rašeliny do  podoby přírodě blízkých stanovišť.
Zonace CHKO Třeboňsko

Zonace CHKO

Na území CHKO Třeboňsko jsou vymezeny tři zóny odstupňované ochrany přírody. Tato zonace byla schválena Ministerstvem životního prostředí dne 3.10.1995 pod č.j. OOP/4976/95.

Více informací
Maloplošná zvláště chráněná území CHKO Třeboňsko

Maloplošná zvláště chráněná území

Maloplošná zvláště chráněná území mají čtyři kategorie. Národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památka (NPP) a přírodní památka (PP).

Více informací
Památné stromy CHKO Třeboňsko

Památné stromy

Pro CHKO Třeboňsko jsou typické aleje dubů na hrázích rybníků i samostatně rostoucí velikáni.

Více informací
Péče o přírodu a krajinu v CHKO Třeboňsko

Péče o přírodu

V kulturní krajině je nezbytné o přírodní biotopy pečovat. Konkrétní opatření se řídí plány péče.

Více informací

Natura 2000

Na území CHKO Třeboňsko jsou od roku 2004 vymezeny: Ptačí oblast Třeboňsko a 17 evropsky významných lokalit uvedených v Národním seznamu (Nařízení vlády č.132/2005 Sb.).

Více informací

Mezinárodní ochrana

V rámci mezinárodní spolupráce se podílíme na plnění závazků plynoucích z řady mezinárodních úmluv, evropských směrnic a také z členství v rozmanitých mezinárodních organizacích.

Více informací
Územní systém ekologické stability v CHKO Třeboňsko

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability je systém biocenter a biokoridorů. Cílem je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.

Více informací

Krajinný ráz

Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Více informací

Cestovní ruch

Pro území CHKO zpracováváme s dalšími partnery tzv. koncepci práce s návštěvnickou veřejností, která hodnotí dílčí plochy v CHKO z hlediska zranitelnosti a negativních projevů návštěvnosti a stanoví, jak by měla vypadat jejich interpretace pro návštěvníky.

Více informací