Přírodu je možné dobře chránit jen tehdy,
když o ní máme dostatek informací a znalostí.

Zpracováváme a poskytujeme odborné i laické veřejnosti informace o přírodě a krajině. Prostřednictvím služeb Informačního systému ochrany přírody (ISOP) jsou téměř všechna data okamžitě dostupná v aktuální podobě.

Vstoupit do portálu ISOP

Aktualizací a rozšířením funkcionalit ISOP se zabývá projekt:
​​​​​​​Sjednocený informační systém ochrany přírody

Níže najdete vybrané hlavní části portálu ISOP.

Poskytování dat

Většina dat, která spravujeme, je veřejně přístupná. Lze k nim přistupovat dálkovou formou – prostřednictvím aplikačních rozhraní k našim databázím, využitím mapových služeb či přímým stažením. Citlivá data se zobrazují v agregované podobě nebo jsou dostupná až po přihlášení. Rovněž poskytujeme údaje o území pro účely pořizování územně analytických podkladů a harmonizovaná data INSPIRE.

Více informací

Ústřední seznam ochrany přírody

V rámci provozovaného registru evidujeme platné prostorové vymezení všech zvláště chráněných území, ptačích oblastí, evropsky významných lokalit, památných stromů a smluvně chráněných území v České republice. Soustřeďujeme zde také jejich kompletní zřizovací, odbornou a platnou plánovací dokumentaci, například plány péče.

Více informací

Mapová galerie

Informace o přírodě a krajině poskytujeme prostřednictvím veřejných tematických mapových aplikací a mapových služeb, které jsou pravidelně aktualizovány. Vybrané informační zdroje prezentujeme formou specializovaných webových stránek tzv. storymap (mapy s příběhem), které nám umožnují poskytovat komplexní strukturu informací.

Více informací

Nálezová databáze ochrany přírody

Prostřednictvím nálezové databáze ochrany přírody shromažďujeme a zpřístupňujeme výsledky výzkumu rozšíření a výskytu druhů, včetně systematického monitoringu, na území České republiky.

Více informací

Jednotná evidence speleologických objektů

Vedeme evidenci krasových a pseudokrasových jevů na celém území České republiky. Ta obsahuje základní, polohové, měřické a popisné údaje o jednotlivých lokalitách, včetně významu, využití, stavu a možnosti ohrožení. Při doplňování informací do databáze úzce spolupracujeme se Správou jeskyní ČR a Českou speleologickou společností.

Více informací