Velké pestrosti biotopů Třeboňska odpovídá i  bohaté druhové složení fauny. Tato diverzita se  projevuje především v  zastoupení společenstev bezobratlých živočichů, kteří jsou v  daleko větší míře vázáni na  určité mikroklima, vegetační a  půdní podmínky než obratlovci. V  případě obratlovců, hlavně jejich zoogeograficky významných a  ohrožených druhů, se  na  Třeboňsku uplatňuje především přítomnost různých typů mokřadů, na  které jsou nejcennější druhy oblasti vázány a  přítomnost rozsáhlých lesních komplexů.