Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, kterými jsou:

  1. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních ůdajů
  2. Obecné nařízení EU 2016/697, tzv. GDPR

Prohlášení správce dle čl. 12 GDPR

Kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů:

Totožnost a kontaktní údaje správce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Vedoucí služebního úřadu
RNDr. František Pelc, ředitel
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov
Elektronická podatelna: el.podatelna@nature.cz
Identifikátor datové schránky: dkkdkdj
Tel: 951 421 242
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Bc. Marek Knesl
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
E-mail: DPO@nature.cz
Identifikátor datové schránky: dkkdkdj
Tel: 951 421 170

Informační povinnost pro zpracování osobních údajů

AOPK ČR je jako správce povinna informovat subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které se tohoto subjektu údajů týkají. Vzhledem k této povinnosti podáváme následující informace subjektu údajů podle č. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

  • čl. 13 se týká případů, kdy jsou osobní údaje získány od subjektu údajů.
  • čl. 14 se týká případů, kdy osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, ale z jiného zdroje.

AOPK ČR tímto podává informace o zpracování osobních údajů fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány zákonným způsobem v rámci činností v působnosti AOPK ČR:

Spisová služba:

Spisová služba čl. 13 informace
Spisová služba čl. 14 informace

Vedení řízení:

Vedení řízení čl. 13 informace
Vedení řízení čl. 14 informace

Zadávání veřejných zakázek:

Zadávání VZ čl. 13 informace
Zadávání VZ čl. 14 infromace

Stráž přírody:

Stráž přírody čl. 13 informace
Stráž přírody čl. 14 informace

Opatření ke zlepšování přírodního prostředí a administrace náhrady škody za ztížení hospodaření a škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy:

Opatření ke zlepšování přírodního prostředí a náhrada škod čl. 13 informace
Opatření ke zlepšování přírodního prostředí a náhrada škod čl. 14 informace

Kamerový systém:

Kamerový systém č. 13

Soutěž krátkých videí o prostupnosti krajiny pro divoká zvířata v rámci mezinárodního projektu ConnectGREEN:

Informace ke zpracováné osobních údajů

Informace k vyřizování podání a stížností

Pro podávání stížností a podnětů ve věci zapracování osobních údajů správcem používejte email pověřence: DPO@nature.cz nebo uvedenou datovou schránku nebo adresu elektronické podatelny, podání je také možno zaslat poštou nebo doručit osobně do podatelny správce (AOPK ČR).

Formulář pro tato podání se v současné době aktualizuje. Než zde bude zveřejněn nový formulář pro stížnosti a podání ve věci zpracování osobních údajů správcem, berte na vědomí, že z vašeho podání (stížnosti) musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, identifikační číslo osoby a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. Pro efektivnější komunikaci můžete uvést svoji emailovou adresu a telefonní číslo.

Nebude-li mít podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzveme vás k jeho doplnění nebo opravě. Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Vaše podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno, viz zák. č. 500/2004 Sb., správní řád a rovněž dle příslušných ustanovení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Lhůty pro vyřízení věci stanoví výše uvedené právní normy.

Upozorňujeme, že informací dle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se nelze domáhat prostřednictvím zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.