K omezení protikorupčních rizik byl vytvořen interní protikorupční program. Je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v AOPK ČR a ochránit majetek státu. Více najdete přímo v nešem protikorupčním programu. Aktualizován byl v červnu a v červenci 2020.

Interní protikorupční program AOPK ČR

Podrobné informace a dokumenty o boji proti korupci naleznete na stránkách www.korupce.cz.
Máte-li podezření na korupci, oznamte ji orgánům činným v trestním řízení, tj. Policii České republiky nebo státnímu zástupci.  
V případě, že se podezření týká Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR), můžete zvolit i jednu z těchto možností:

 1. podání oznámení elektronickou poštou na adresu: protikorupce@nature.cz ;
 2. podání poštou na adresu AOPK ČR: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
 3. podání oznámení elektronickou poštou na adresu: prosetrovatel@nature.cz , která je určena pouze pro státní zaměstnance k oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu;
 4. písemné oznámení vhozené do označené schránky umístěné v nemonitorovaném prostoru při vstupu do budovy AOPK ČR na adrese: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

Ve všech případech je možné podat oznámení anonymně. Zároveň je kladen velký důraz na ochranu oznamovatele.

Prošetřovatel

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu (dále jen „nařízení vlády“), byl v Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) s účinností od 3. srpna 2015 určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Prošetřovatelem podle § 3 odst. 1 předmětného nařízení byli ředitelem AOPK ČR, vedoucím služebního úřadu, určeni Mgr. Adam Prášil a Mgr. Jana Šmardová.

Dále byla za účelem možnosti podání oznámení v listinné podobě vytvořena speciální schránka pro příjem těchto oznámení označena jako „Schránka pro příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávní činnosti“, která je umístěna na pravé straně u vchodu do sídla organizace na adrese Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11.

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání je rovněž možné podat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatel@nature.cz.

V případě, že oznámení podá státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, a to i anonymně, nesmí být v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku (viz § 1 nařízení vlády).

Vnitřní oznamovací systém

Na základě přímé aplikovatelnosti směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU) je v AOPK ČR zaveden vnitřní oznamovací sytém.

Směrnice EU 2019/1937

Vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatel má podle Směrnice možnost podat oznámení prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému vedeným Ministerstvem spravedlnosti (dále jen „EOS“) nebo uveřejněním, případně oznámení podat přímo příslušným orgánům veřejné moci (orgány činné v trestním řízení - policejní orgán, státní zástupce nebo orgán správního trestání).

Podle interních předpisů AOPK ČR je určen pro příjem oznámení prošetřovatel.

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice EU je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí EU, a to:

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele;
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
 • porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU
 • a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie;
 • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Oznámení týkající se působnosti AOPK ČR lze podat:

 • Písemně v listinné podobě prostřednictvím schránky umístěné na pravé straně u vchodu do sídla organizace na adrese Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, schránka je označena nápisem: „PŘÍJEM OZNÁMENÍ PRO VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM“.
 • Písemně v listinné podobě zasláním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo doručené osobně do podatelny AOPK ČR na adresu Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11. Obálka s podáním oznámení musí být uzavřena a musí být nadepsána slovy: „NEOTVÍRAT – podání pro vnitřní oznamovací systém“, aby mohla být zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele.
 • Elektronicky, podáním na elektronickou adresu (e-mail): prosetrovatel@nature.cz.
 • Ústně, osobním podáním nebo telefonicky přímo u prošetřovatele, tel. číslo: 951 421 266. Na tomto telefonním čísle jsou přijímána oznámení ve služební době, v pracovní dny, od 9h do 14h.

Ve všech případech je možné podat oznámení anonymně. Zároveň se klade velký důraz na ochranu oznamovatele.


Odkaz na externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Pro podání, která nespadají do působnosti AOPK ČR můžete činit oznámení do externího oznamovacího sytému, který se nachází na webu: https://oznamovatel.justice.cz/

Etický kodex AOPK ČR

Jeho cílem  je stanovení žádoucích standardů chování a jednání státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru všech organizačních útvarů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vůči veřejnosti a navzájem. Poslání Agentury vyžaduje profesionálně výkonné zaměstnance, vědomě respektující vnitřní etické hodnoty, pravidla a normy zaměstnanecké kultury, kteří dotvářejí pozitivní obraz AOPK ČR u občanů.

Etický kodex AOPK ČR

Seznam poradců a poradních orgánů:

Rada AOPK ČR
​​​​​​​Poradní a právní služby