Díky vztahu našich předků, často i díky shodě okolností či náhodě, se do dnešní doby uchovaly mohutné staré stromy, které dnes chráníme jako stromy památné.

Památné a významné stromy jsou přesahovým tématem ochrany přírody a krajiny, velký význam mají nejen jako přírodní hodnota, ale velmi často i jako hodnota historická, kulturní, duchovní a společenská. Jedná se o speciální kategorii zvýšené právní ochrany dřevin, zejména stromů, které splňují podmínku mimořádné významnosti nebo jedinečnosti nad rámec parametrů a vlastností „běžné“ dřeviny chráněné na obecné úrovni.

Pečovat o památné stromy je povinností vlastníka, stejně tak jako o kteroukoliv jinou dřevinu. Povinnost vychází ze zákona o ochraně přírody a krajiny (§ 7, odst. 2). Proto i na pozemcích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o památné a významné stromy pečujeme.

Podrobnější informace k památným stromům jsou uvedeny v metodice AOPK ČR Památné stromy. Ta je určena zejména orgánům ochrany přírody, které mají agendu památných stromů ve své kompetenci. Vzhledem k širšímu pojetí metodiky jistě poslouží i široké veřejnosti. Metodika je členěna na několik základních kapitol, hlavní náplň tvoří pasáže týkající se statutu ochrany památných stromů, jako je např. vyhlašování a rušení památných stromů, či péče o památné stromy. Nedílnou součástí metodiky jsou vzory správních aktů, jako jsou např. vzory rozhodnutí o vyhlášení památného stromu, o souhlasu s ošetřením památného stromu apod., stejně jako tabulka kompetencí orgánů ochrany přírody v agendě památných stromů.

Pokud i vy máte ve svém okolí památný či významný strom nebo stromořadí, který by potřeboval péči, můžete na ni zažádat o finanční prostředky z dotačních programů: 

Program péče o krajinu

  • Podprogram B - Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí)

Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 

  • Podprogram 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu 

Žadatelem o dotaci může být vlastník, nájemce pozemku nebo osoba s písemným souhlasem vlastníka, která je oprávněna realizovat projekt a zajistit jeho udržitelnost. Výzvy se v těchto programech vypisují každý rok, je třeba jen sledovat stránky dotace.nature.cz nebo aktuality na webu nature.cz.
Pro více informací navštivte naše webové stránky o financích pro přírodu a krajinu, kde najdete informace o širokém spektru dotačních programů, podporujících managementová opatření, včetně kontaktů na jednotlivé zaměstnance regionálních pracovišť, kteří vám s přípravou záměru rádi poradí.