Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je příslušná k hospodaření s majetkem státu na mnohých pozemcích, které se nacházejí převážně ve zvláště chráněných územích. V těchto cenných územích stát prostřednictvím AOPK ČR naplňuje plány péče, které pro záchranu, udržení nebo zlepšení předmětu ochrany často vyžadují specifické hospodaření. Za účelem doplňování a scelování státního vlastnictví v těchto přírodně cenných územích dále probíhají výkupy, bezúplatné převody nebo dary pozemků.

V současnosti je ve vlastnictví státu s příslušností hospodaření pro AOPK ČR 12 700 ha pozemků z toho 2 800 ha lesních, 3 500 ha vodních a 6 400 ha ostatních ploch. Celkem se jedná o téměř 15 000 pozemků.

Péči o tato cenná území zajišťujeme prostřednictvím smluv o dílo především s místními subjekty, jako jsou drobní hospodáři, obce, nestátní neziskové organizace a další. Většinu rybníků pronajímáme.

Zde je několik příkladů pozemků ve vlastnictví státu, o které pečujeme:

NPR Božídarské rašeliniště

Jedním z nejvýznamnějších lesních pozemků z pohledu ochrany přírody jsou pozemky v NPR Božídarské rašeliniště, které jsou soustředěné ve 400 hektarovém uceleném bloku. Zde se snažíme obnovit přirozené funkce rašeliniště (např. z prostředků OPŽP) přehražováním odvodňovacích příkopů, dále pak lesnickými opatřeními, které mají za cíl stabilizovat imisně poškozené porosty a obnovit stanovištně původní horskou smrčinu včetně zvýšení druhové pestrosti porostů.
Foto Božídarského rašeliniště s lesem

Národní přírodní rezervace Božídarská rašeliniště.
Národní přírodní rezervace Božídarská rašeliniště, foto: Květa Černohlávková.

Máchovo jezero

AOPK ČR má možná překvapivě pod svou správou i Máchovo jezero, které slouží k rekreačním účelům. Máchovo jezero tvoří ochranné pásmo NPP Swamp a je rozlohou sedmým největším rybníkem České republiky, který byl založený kolem roku 1367 Karlem IV. V současné době jeho výměra dosahuje 310 ha s hloubkou až 12 m a s objemem zadržené vody 6,6 mil. m3. Délka hráze je 209 m. V letech 2014–2015 jsme provedli rekonstrukci výpustě jezera, která byla v havarijním stavu. Naším dlouhodobým záměrem je udržet v Máchově jezeře kvalitní vodu. Právě proto byly odbahněny a opraveny hrázky v Dokeské a Břehyňské zátoce a také zabezpečena stoka Břehyňského rybníka.
Foto Máchova jezera
Nesyt
Největší moravský rybník ležící jihozápadně od obce Lednice je součástí významné rezervace vodních ptáků – NPR Lednické rybníky a zároveň ptačí oblasti. Má rozlohu 296 ha a hloubku do 3 m. Tento rybník je významným hnízdištěm vzácných druhů a je též významnou tahovou zastávkou pro migrující druhy ptáků. Na březích rybníka jsme zbudovali tři ptačí pozorovatelny. Na rybníku se hospodaří dvouhorkovým systémem, který umožnuje vytváření vhodných podmínek pro výskyt a rozvoj široké škály živočichů a rostlinných společenstev.
Foto rybníka Nesyt

NPP Pouzdřanská step – Kolby

Národní přírodní památka Pouzdřanská step – Kolby je jednou z biologicky nejcennějších lokalit v České republice, kde se nachází vzácné suchomilné a teplomilné trávníky a na ně vázaní živočichové. Zároveň je NPP významná i komplexem dřínových, bukových a habrových doubrav. S ohledem na významnost území a majetkové poměry (k 32 hektarům má příslušnost hospodařit AOPK ČR) realizujeme v území různá managementová opatření jako je např. mozaikovité sečení, vyřezávání křovin a likvidace invazních druhů. Management probíhá střídavě na různých plochách s cílem udržet stav všech vzácných společenstev.

Panonské stepní trávníky v NPP Pouzdřanská step.
Panonské stepní trávníky v NPP Pouzdřanská step - Kolby, foto: Petr Slavík.