Zvláště chráněné druhy jsou významnou součástí naší přírody. Jejich úbytek odráží výrazné změny v krajině, které probíhají v posledních několika desetiletích. Cílem ochrany přírody je zajistit, aby tyto druhy zůstaly součástí naší fauny a flóry. Cesty k dosažení tohoto cíle mohou být různé, od pasivní (legislativní) ochrany, přes vymezování chráněných území až po zabezpečování vhodné péče o jejich biotopy prostřednictvím různých dotačních titulů.

Pro některé druhy jsou však tyto nástroje nedostačující, je nutné jejich pečlivé sladění a doplnění dalšími typy opatření. Tato opatření zahrnují například odchov a namnožení druhu živočicha v lidské péči a jeho opětovné vypuštění do vhodných, připravených biotopů, či pěstování rostlin s následnými výsadbami do původních biotopů. Pro tyto druhy se připravují záchranné programy a regionální akční plány. Pro druhy, které způsobují konflikt s hospodářskými či ekonomickými zájmy člověka jsou pak připravovány programy péče – více informací najdete na webových stránkách o záchranných programech.

Projekty zaměřené na druhovou ochranu:

AOPK ČR realizovala již několik projektů z evropských zdrojů zaměřených mimo jiné na speciální péči o druhy rostlin i živočichů. Zajištění prostupnosti krajiny pro velké savce, snaha o zmírnění konfliktů mezi hospodářskými zájmy člověka a konfliktními druhy a posilování populací rostlin i živočichů jsou některé z mnoha okruhů, kterými se projekty hrazené z evropských zdrojů zabývaly.


Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a sledování předmětů ochrany chráněných území
PROSPECTIVE LIFE 
Biodivesa+
Mapování a monitoring invazních druhů
TA ČR Tripass Průchodnost dopravní infrastruktury pro faunu jako podmínka bezpečné a udržitelné dopravy
LIFE Jedna příroda
LIFE České středohoří
LIFE Ze života hmyzu
ConnectGREEN Dejme přírodě přednost
ConNat
Posilování populací perlorodky říční v přeshraničních lokalitách soustavy Natura 2000
Malsemuschel
OWAD
3Lynx
TRANSGREEN: Zelená a šedá infrastruktura v Karpatech
Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR
Opatření pro zastavení úbytku biodiverzity na celostátní a regionální úrovni​​​​​
Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000
EHP a Norské fondy​​​​ - Malé grantové schéma
OPŽP Monitoring a mapování vybraných druhů a inventarizace MZCHÚ
OPŽP Zajištění plánovací dokumentace pro vybrané lokality národního významu v ČR

​​​​​​Pokud i vy máte nápad, jak ve svém okolí zlepšit podobu přírody a krajiny, pak navštivte naše stránky o financích pro ochranu přírody a krajiny, kde najdete informace o širokém spektru dotačních programů, podporujících managementová opatření, včetně kontaktů na jednotlivé zaměstnance regionálních pracovišť, kteří Vám s přípravou záměru rádi poradí.