Základním dokumentem je Plán péče o  CHKO Třeboňsko.

Plán péče je rozdělen na  část rozborovou a  část návrhovou a  skládá se z textové zprávy a mapových příloh. Dokument je uložen na  Správě CHKO Třeboňsko v Třeboni, na  ředitelství  Agentury ochrany přírody a krajiny v Praze, na  odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP v Praze a  na  odboru výkonu státní správy II MŽP v Českých Budějovicích.

To, jak se o CHKO Třeboňsko pečuje, se řídí plánem péče, který si můžete stáhnout přímo zde. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je platný v letech 2018 až 2027.