Kromě toho, že je Česká republika smluvní stranou mnoha mezinárodních úmluv týkajících se ochrany přírody, je také členem několika mezinárodních organizací. AOPK ČR je sama členem nebo spolupracuje s následujícími organizacemi:

Rada Evropy (Council of Europe)

se od roku 1962 zabývá koordinaci některých činností členských států v oblasti životního prostředí (ve skutečnosti jde o rozsah ochrany přírody a krajiny). Vytváří síť biogenetických rezervací (v ČR jsou to NPP Blanice a NPR Břehyně-Pecopala), zajišťuje činnost Sekretariátu Bernské úmluvy  o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť. Rada také oceňuje dobře řízená chráněná území udílením Evropského diplomu (v ČR v roce 2000 diplom obdrželi NP Podyjí, CHKO Bílé Karpaty a NPR Karlštejn).

Činnost AOPK ČR:

  • zajišťuje spolupráci s Radou Evropy při výměně informací v oblasti ochrany přírody, šíření informací a tiskovin Rady Evropy v ČR a dodávaní požadovaných informaci v ochraně přírody a krajiny,
  • ČR se podílí na činnosti Stálého výboru Bernské úmluvy a jeho komisí od počátku 90. let jako pozorovatel, od roku 1998 jako členský stát Úmluvy,
  • zastupuje ČR při práci ve Stálém výboru Bernské úmluvy a při práci v dílčích odborných pracovních skupinách (zaměřené na ochranu savců, ptáků, obojživelníků a plazů, bezobratlých a na ochranu rostlin) tohoto výboru.

Evropské tématické středisko biologické rozmanitosti (European Topic Centre on Biological Diversity)
je mezinárodní konsorcium odborných organizací, které spolupracuje s Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA - European Environment Agency) na základě rámcové dohody o partnerství. Pomáhá EEA při zpracování podkladů a při podávání zpráv o ŽP tím, že vyhodnocuje stav i trendy v biologické rozmanitosti v Evropě.
AOPK ČR je řádným členem ETC/BD.

Evropské středisko ochrany přírody (The European Centre for Nature Conservation)

je nezávislá nevládní organizace působící v oblasti ochrany a udržitelnosti evropské přírody, biodiverzity a krajiny, se sídlem v holandském Tilburgu. AOPK ČR je jediným partnerem ECNC z ČR.

Mezinárodní unie na ochranu přírody – IUCN (International Union for Conservation of Nature)

je nejvýznamnější a největší mezinárodní organizací pro ochranu přírody. Hlavním posláním IUCN je ovlivňovat, povzbuzovat a podporovat státy, státní instituce, akademické ústavy i národní a mezinárodní nevládní organizace na celém světě k ochraně integrity a rozmanitosti přírody a zajistit spravedlivé a udržitelné využívání přírodních zdrojů.
AOPK ČR je řádným členem IUCN v kategorii vládní agentura.

Federace EUROPARC (EUROPARC Federation)

sdružuje instituce ochrany přírody spravující různé typy evropských krajin, podporuje jejich činnost, koordinuje jejich postupy a zajišťuje výměnu informací. AOPK ČR je členem EUROPARC Central/Eastern Europe. Z iniciativy Federace se každý rok slaví Evropský den parků (vždy 24. května nebo nejbližší víkend k tomuto datu). AOPK ČR je řádným členem Europarc Federation.

Karpatská soustava chráněných území ​​​​​​​(Carpathian Network of Protected Areas)

je prostředek naplňování Karpatské úmluvy . Hlavními činnostmi CNPA jsou ochrana přírody a udržitelný rozvoj Karpat. K tomu je nezbytná aktivní spolupráce mezi karpatskými chráněnými územími navzájem, stejně jako jejich spolupráce s chráněnými územími z jiných horských oblastí.
Hlavním úkolem CNPA je vytváření a posilování vytvořené soustavy chráněných území, tj. podpora různých aktivit a výměna informací mezi manažery chráněných území, posilování kapacit v oblasti managementového know how, kontroly efektivnosti a implementace nových přístupů v rámci ochrany životního prostředí.

Činnost AOPK ČR:

  • zabezpečení národního koordinátora CNPA
  • realizace mezinárodních projektů
  • připomínkování a spolupráce na přípravě odborných publikací a doporučení
  • výměna informací a datových podkladů o chráněných územích
  • spolupořádání a účast na konferencích a workshopech
  • členové CNPA v ČR – CHKO Beskydy, CHKO Bílé Karpaty a CHKO Pálava

Elbe Parks

je platforma pro výměnu zkušeností a informací mezi chráněnými územími na Labi. AOPK ČR je zakládajícím členem této iniciativy a na činnosti se podílí kromě ústředí naše regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří. Chráněná území na celém toku Labe v Česku a Německu jsou prezentovány na samostatných stránkách.

Elbe Parks