Metodický pokyn

Metodický pokyn byl zpracován za účelem ochrany ptáků před nárazy do vodičů a zemnicích lan elektrického vedení vysokého, velmi vysokého, a zvláště vysokého napětí, výjimečně i nízkého napětí. Ministerstvo životního prostředí, jako ústřední orgán ochrany přírody v ČR, jej vydalo v lednu 2023 ve Věstníku MŽP pod názvem „Metodický pokyn k zajištění ochrany ptáků před úrazy na elektrických vedeních v důsledku nárazů do vodičů a zemnicích lan“. Metodický pokyn je účinný od 1. 2. 2023.

Předmětný pokyn byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které je ústředním orgánem příslušným podle energetického zákona, ve spolupráci se zástupci provozovatelů distribuční a přenosové soustavy v ČR (ČEZ Distribuce, a.s., EG.D, a.s., ČEPS, a.s., PREdistribuce, a.s.) a odborných státních i nestátních subjektů v oblasti ochrany přírody a ptáků (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká společnost ornitologická). Tento pokyn má být primárně uplatňován v rámci schvalovacích řízení nových staveb a rozsáhlých rekonstrukcí, při nichž dochází k výměně vodičů a zemnicích lan. Některá ustanovení jsou využitelná pro případy řešení opakovaných úhynů ptáků v důsledku prokázané kolize s elektrickým vedením. 

Pro ochranu ptáků před nárazy do vodičů a zemnicích lan elektrického vedení se používají tzv. zviditelńovače. V návaznosti na metodický pokyn je možné použít pouze ty zviditelňovače, které byly doporučeny Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a jsou uvedeny níže v „Seznamu doporučených zviditelňovačů vodičů a zemnicích lan“. Výběr z doporučených zviditelňovačů provádí provozovatel distribuční či přenosové soustavy. 

Seznam doporučených zviditelňovačů vodičů a zemnicích lan

Vydaná stanoviska vycházejí z aktuálního stavu poznání. V případě, že z důvodu nových poznatků bylo stanovisko k danému zviditelňovači aktualizováno, je předchozí stanovisko v přehledu označeno jako „původní (revidované) stanovisko“.

Název zviditelňovače:

RIBE B181/5

Aplikace na vedení  VN 22 kV, 35 kV a VVN 110 kV

Platné stanovisko (text)
Platné stanovisko (obrazová příloha)

Zobrazení aplikace zviditelňovače RIBE B181/5 na vodiče a zemnicí lana

V níže uvedených odkazech jsou nákresy umístění zviditelňovače RIBE B181/5 na příhradových stožárech vedení vn 22kV, 35kV a vvn 110 kV. Na každém nákresu je v jeho levé části zobrazena morfologie stožáru. V pravé části nahoře je pak pohled na elektrické vedení z boku. Pod ním je pak umístěn pohled na elektrické vedení ze shora. Nákres je společný pro všechny napěťové hladiny. V některých případech se ale odlišuje rozmístění zviditelňovače na vedeních vysokého napětí a vedeních velmi vysokého napětí. To je v nákresech uvedeno červeným písmem a je zde uveden odkaz na příslušné pravidlo v metodickém pokynu MŽP (zkr. MP). Rozmístění zviditelňovačů je zakresleno formou jejich reálného a optického rozmístění na vodičích a zemnicích lanech (zkr. K(ZL)) v návaznosti na výše uvedené stanovisko.

Jednoduchá vedení
Jednoduchá vedení s odlišným uspořádáním vodičů
Dvojnásobná a čtyřnásobná vedení
Dvojnásobná vedení s odlišným uspořádáním vodičů

Název zviditelňovače:

Spirála 200 mm (B181007)

Aplikace na vedení  220 kV a 400 kV

Platné stanovisko (text) 
Platné stanovisko (obrazová příloha)

Název zviditelňovače:

SP43 (varianty SP43, SP43.1, SP43.3)

Aplikace na vedení VN do 45 kV

Platné stanovisko (text)
Platné stanovisko (obrazová příloha)

Zobrazení aplikace zviditelňovače SP43 na vodiče a zemnicí lana VN

V níže uvedených odkazech jsou nákresy umístění zviditelňovače SP43 na různé konstrukční typy vedení  vysokého napětí do 45 kV. Na každém nákresu je v jeho levé části zobrazena morfologie stožáru – čelní pohled. V pravé části nahoře je pak pohled na elektrické vedení z boku. Pod ním je pak umístěn pohled na elektrické vedení ze shora. Nákres je společný pro všechny napěťové hladiny. Rozmístění zviditelňovačů je zakresleno formou jejich reálného a optického rozmístění na vodičích a zemnicích lanech (zkr. K(ZL)) v návaznosti na výše uvedené stanovisko.

Aplikace na dvojnásobné vedení s uspořádáním vodičů „Soudek“ s (K)ZL
Aplikace na dvojnásobné vedení s uspořádáním vodičů „Soudek“ bez (K)ZL
Aplikace na jednoduché vedení s uspořádáním vodičů „Trojúhelník, Delta, Delta V, Pařát“ (základní a vyosený)
Aplikace na jednoduché vedení s uspořádáním vodičů „Rovinným“ bez (K)ZL