null AOPK OPŽP ZMV - 1. výzva SC 1.3

AOPK OPŽP ZMV - 1. výzva SC 1.3

OPŽP – ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

  • Stav: ukončena
  • Celková alokace: 500 mil. Kč
  • Sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
  • Typ žadatele: Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba nepodnikající, Fyzická osoba podnikající, Kraje, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Organizační složky státu, Právnické osoby - ostatní, Příspěvkové organizace, Společenství vlastníků jednotek, Státní a národní podniky, Školy, Veřejná výzkumná instituce, Veřejnoprávní instituce, Zahraniční právnické osoby
  • Lokalita: Celá ČR

4. změna výzvy platná od 28. 7. 2023 (změna spočívá v aktualizaci Příručky AOPK ČR včetně přílohy č. 1 a vzorů pro žadatele)

Podání žádosti: 15. 12. 2022 – 31. 10. 2023

Opatření: Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

Celý text výzvy je ke stažení formou přílohy níže na této stránce.

  • Výzva se vztahuje na individuální projekty.
  • Celkové výdaje projektu nepřesahují 200 000 EUR (včetně DPH)*.
  • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).
  • Výzva je průběžná (nesoutěžní).

* Rozhodující je kurz eura v měsíci podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  Vzhledem k fluktuaci kurzu eura doporučujeme nepodávat žádost na horní hranici limitu.

Další informace a podmínky platné v rámci 1. výzvy

Popis podporovaných opatření, aktivit, podaktivit:

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Téma: Klima - příroda

V rámci specifického cíle bude možno podporovat: 
Opatření 1.3.1: Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech
Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2014 - 2020 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory. 
•    Aktivita 1.3.1.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel 
-    Podaktivita 1.3.1.1.1.100_01 Vytváření a obnova tůní (mokřadů), ZMV 01 Tůně
-    Podaktivita 1.3.1.1.2.060_02 Malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN
-    Podaktivita 1.3.1.1.3.100_04 Revitalizace a renaturace vodních toků a niv, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení
•    Aktivita 1.3.1.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi
-    Podaktivita 1.3.1.2.1.100_07 Vegetační krajinné prvky (založení prvků ÚSES), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
-    Podaktivita 1.3.1.2.1.080_07 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
•    Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
-    Podaktivita 1.3.1.4.1.085_07 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
-    Podaktivita 1.3.1.4.1.090_07 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně vyplývající ze SSSZ, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
•    Aktivita 1.3.1.5 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině
-    Podaktivita 1.3.1.5.1.100_04 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení

Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2029.

Pro konzultace se žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR. 
Jednotlivé kontakty najdete zde
Své dotazy můžete také posílat na e-mail aopk-dotazy-opzp21@nature.cz.

Vzory pro žadatele, Příručku AOPK ČR pro OPŽP 2021-2027 - ZMV a její přílohy najdete na stránce programu.

Související odkazy:

Portál pro tvorbu rozpočtové přílohy žádosti o dotaci poskytovatele AOPK ČR
Návrat vlků - webové stránky
Náklady obvyklých opatření MŽP platné od 16. 2. 2023