Evropské dotační programy - Dotace

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Cílem Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima, zmírňování dopadů změny klimatu a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni.

Více informací

Národní plán obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO - POPFK)

Program NPO - POPFK na podporu investičních i neinvestičních záměrů - opatření k adaptaci ekosystémů na změny klimatu, na podporu zvláště chráněných druhů a na realizaci záchranných programů; dále studií a opatření k naplňování plánů péče a dalších strategických dokumentů v ochraně přírody a krajiny a studií a opatření zaměřená na hospodaření s vodou v krajině. Program se dělí na podprogramy, které se liší svým zaměřením i možnými žadateli.

Více informací

Společná zemědělská politika pro období 2023 – 2027 (SZP)

Společná zemědělská politika se zaměřuje na podporu zemědělců, zajišťování potravinové bezpečnosti a přizpůsobení zemědělského a lesního hospodaření na změnu klimatu. Mezi intervencemi významnými pro přírodu a krajinu je Ošetřování extenzivních travních porostů, opatření Natura 2000 na zemědělské půdě a Podpora biodiverzity na orné půdě.

Aktuálně probíhá finalizace programového dokumentu, na jehož základě budou vypláceny podpory žadatelům hospodařícím na zemědělské půdě. Nové programové období bude spuštěno v roce 2023.

Více informací

Pastva na Stolové hoře, CHKO Pálava, foto: Jan Miklín


 

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Integrovaný regionální operační program (IROP) je jeden z operačních programů, přes které se v České republice rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Cílem oblasti SC 2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí je rozvoj sídelní zeleně a budování zelené infrastruktury pro zkvalitnění života a eliminaci dopadů klimatické změny na život obyvatel. 

Více informací

Operační program Spravedlivá transformace (OPST)

Operační program Spravedlivá transformace je vyhlášený Ministerstvem životního prostředí (MŽP) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR pro období 2021-2027. Program je zaměřený na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se to týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Více informací

Operační program Rybářství

Operační program (OP) Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) v programovém období 2021–2027 a přispívá především k plnění cílů Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu.  

Více informací

Program LIFE

Programy LIFE jsou programy pro ochranu, zachování a posílení přírody, a v důsledku pro zlepšení kvality života lidí napříč Evropou. „Změna je život. Život je LIFE.“ Změna, o kterou usilují projekty LIFE spočívá např. v zastavení ztráty biologické rozmanitosti a degradace ekosystémů, využití oběhového hospodářství (oprava, nové využití či recyklace odpadů, produktů a materiálů), zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně, přechod na čistou energii z obnovitelných zdrojů, podpora a zviditelnění „zelených“ nápadů občanů i organizací.

Více informací

Norské fondy

Hlavním posláním Fondů EHP a Norska je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Sdílení a výměna zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů Evropské unie.

Více informací

Program Interreg

Prpgram Interreg je jedním z klíčových nástrojů Evropské unie podporujících prostřednictvím financování projektů přeshraniční spolupráci. Zaměřuje se na řešení společných výzev a hledání společných řešení v oblastech, jako je zdraví, životní prostředí, výzkum, vzdělávání, doprava, udržitelná energie a další.

Více informací

Vyhledávač dotačních programů pro žadatele