Evropské dotační programy - Dotace

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Cílem Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima, zmírňování dopadů změny klimatu a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni.

Více informací

Národní plán obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO - POPFK)

Program NPO - POPFK na podporu investičních i neinvestičních záměrů - opatření k adaptaci ekosystémů na změny klimatu, na podporu zvláště chráněných druhů a na realizaci záchranných programů; dále studií a opatření k naplňování plánů péče a dalších strategických dokumentů v ochraně přírody a krajiny a studií a opatření zaměřená na hospodaření s vodou v krajině. Program se dělí na podprogramy, které se liší svým zaměřením i možnými žadateli.

Více informací

Společná zemědělská politika pro období 2023 – 2027 (SZP)

Společná zemědělská politika se zaměřuje na podporu zemědělců, zajišťování potravinové bezpečnosti a přizpůsobení zemědělského a lesního hospodaření na změnu klimatu. Mezi intervencemi významnými pro přírodu a krajinu je Ošetřování extenzivních travních porostů, opatření Natura 2000 na zemědělské půdě a Podpora biodiverzity na orné půdě.

Aktuálně probíhá finalizace programového dokumentu, na jehož základě budou vypláceny podpory žadatelům hospodařícím na zemědělské půdě. Nové programové období bude spuštěno v roce 2023.

Více informací

Pastva na Stolové hoře, CHKO Pálava, foto: Jan Miklín


 

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Integrovaný regionální operační program (IROP) je jeden z operačních programů, přes které se v České republice rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Cílem oblasti SC 2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí je rozvoj sídelní zeleně a budování zelené infrastruktury pro zkvalitnění života a eliminaci dopadů klimatické změny na život obyvatel. 

Více informací

Operační program Rybářství

Operační program (OP) Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) v programovém období 2021–2027 a přispívá především k plnění cílů Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu.  

Více informací

Program LIFE

Programy LIFE jsou programy pro ochranu, zachování a posílení přírody, a v důsledku pro zlepšení kvality života lidí napříč Evropou. „Změna je život. Život je LIFE.“ Změna, o kterou usilují projekty LIFE spočívá např. v zastavení ztráty biologické rozmanitosti a degradace ekosystémů, využití oběhového hospodářství (oprava, nové využití či recyklace odpadů, produktů a materiálů), zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně, přechod na čistou energii z obnovitelných zdrojů, podpora a zviditelnění „zelených“ nápadů občanů i organizací.

Více informací

Norské fondy

Hlavním posláním Fondů EHP a Norska je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Sdílení a výměna zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů Evropské unie.

Více informací

Program Interreg

Prpgram Interreg je jedním z klíčových nástrojů Evropské unie podporujících prostřednictvím financování projektů přeshraniční spolupráci. Zaměřuje se na řešení společných výzev a hledání společných řešení v oblastech, jako je zdraví, životní prostředí, výzkum, vzdělávání, doprava, udržitelná energie a další.

Více informací

Vyhledávač dotačních programů pro žadatele