Národní dotační programy - Dotace

Program péče o krajinu (PPK)

Program je zaměřen na podporu péče o zvláště chráněná území a zvláště chráněné druhy v návaznosti na plány péče a souhrny doporučených opatření. Podporována jsou také opatření ve volné krajině a záchranné stanice pro hendikepované živočichy. Hlavním cílem je realizace opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti. Podpora je poskytována na realizaci neinvestičních jednoletých opatření. Program se rozděluje na tři podprogramy, které se vzájemně liší způsobem financování, rozsahem prováděných opatření i možnými žadateli.

Více informací

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)

Program na podporu investičních i neinvestičních záměrů - opatření k adaptaci ekosystémů na změny klimatu, opatření na podporu zvláště chráněných druhů a na realizaci záchranných programů. Organizace rezortu MŽP mohou s využitím programu realizovat opatření vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území či ze souhrnu doporučených opatření pro lokality Natura 2000, dále záchranných programů a programů péče, monitoring a tvorbu podkladových materiálů. Dotace je poskytována na jednoleté i víceleté akce pro širokou škálu žadatelů.

Více informací

 

Ilustrační foto, František Jaskula

 

Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu Ministerstva životního prostředí (MTZ)

Program je určen pro rozvoj a obnovu resortu v oblasti stavební, na rozvoj a provozování ICT, na správu a investice ve zvláště chráněných územích a na obnovu a modernizaci strojních zařízení MŽP.

Více informací

Národní program Životní prostředí (NPŽP)

Národní program Životní prostředí podporuje projekty na ochranu a zlepšování životního prostředí v České republice. Je navržen jako doplňkový k jiným dotačním programům, především Operačnímu programu Životní prostředí, programu Nová zelená úsporám a programům administrovaným přímo Ministerstvem životního prostředí.

Více informací

Programy Technologické agentury ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je organizační složka státu, zřízená v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Byla založena pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou, realizuje i programy pro potřeby státní správy. V rámci svých programů vybírá a následně financuje projekty aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

Více informací

Vyhledávač dotačních programů pro žadatele