OP Spravedlivá transformace - Dotace

Operační program Spravedlivá transformace je vyhlášený Ministerstvem životního prostředí (MŽP) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR pro období 2021-2027. Program je zaměřený na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se to týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.


 

Cíle a oblasti

Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která spočívá na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050, v souladu s Pařížskou dohodou. 

Formy podpory

Strategické projekty – komplexní projekty s významným transformačním dopadem doporučené jednotlivými kraji.

Tematické výzvy – průběžně zveřejňované projektové výzvy dle jednotlivých témat otevřené pro široké spektrum žadatelů.

Zastřešující projekty – projektové výzvy zaměřené na menší a typově podobné projekty otevřené pro široké spektrum žadatelů, které jsou průběžné vyhlašovány a administrovány jednotlivými kraji.

Na co je možné získat podporu?

 • Malé a střední podniky
 • Výzkum a inovace
 • Digitalizace
 • Čistá energie a energetické úspory
 • Oběhové hospodářství
 • Rekultivace a nové využití území
 • Rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání

AOPK ČR administruje vybrané typy projektů z oblasti podpory obnovy území. Podpora má za cíl obnovu území po těžbě hnědého a černého uhlí. Směřuje do lokalit přímo postižených těžbou, případně do navazujícího území areálů. Program nabízí podporu pro širokou škálu řešení, jako například:

 • Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků
 • Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi
 • Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
 • Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů
 • Zprůchodnění migračních překážek pro vodní a suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti 

Pro koho je program určen

Program podporuje celé množství žadatelů: obce, kraje, malé a střední podniky, univerzity, výzkumné instituce, organizační složky státu a další. Podporovat je možné i velké podniky, a to včetně podniků zařazených v systému obchodování s emisními povolenkami. Produktivní investice do velkých podniků je však možné podpořit jen za předpokladu, že jsou výslovně uvedeny v Plánu spravedlivé územní transformace, čemuž předchází zpracování podnikové analýzy na vytvoření pracovních míst v kraji.

Zdroj financí

Program je financovaný z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST). Financování probíhá prostřednictvím žádostí o platbu v systému IS KP21+ v režimu průběžných ex post plateb. 
Pro Českou republiku činí alokace 1,64 mld. eur. Po odečtení prostředků na technickou pomoc si kraje rozdělí celkem 1,58 mld. eur, tedy více než 41 mld. Kč.

Dokumenty

Pravidla pro žadatele
Harmonogram výzev
Aktuálně vypsané výzvy
Informace na webu MŽP

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

RP Moravskoslezské RP SCHKOSlavkovský les RP Vysočina RP Střední Čechy RP Východní Čechy RP Jižní Čechy RP Liberecko RP Olomoucko RP SCHKOČeskéstředohoří RP SCHKO Kokořínsko- Máchův kraj RP SCHKOČeský les RP Jižní Morava RP SCHKO Bílé Karpaty Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast