V oblasti ochrany přírody a krajiny program LIFE podporuje zejména aktivity zaměřené na obnovní management pro prioritní druhy a stanoviště, jež jsou předmětem ochrany na území sítě Natura 2000 a prioritních druhů ptáků v ptačích oblastech, včetně likvidace invazních nepůvodních druhů, rozvoj zelené infrastruktury prostřednictvím propojování lokalit a podporu ekosystémových služeb v daných lokalitách. Mimo soustavu Natura 2000 se jedná zejména o demonstrační aktivity na podporu Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030.

 

Cíle a oblasti

Nový program LIFE se dělí na dvě oblasti a čtyři podprogramy.

1. oblast "Životní prostředí", která zahrnuje:

  • podprogram "Příroda a biologická rozmanitost";
  • podprogram "Oběhové hospodářství a kvalita života";

2. oblast "Opatření v oblasti klimatu", která zahrnuje:

  • podprogram "Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně";
  • podprogram "Přechod na čistou energii".

Zdroj financí

Projekty jsou financovány z rozpočtu EK, nebo v rámci národní výzvy z MŽP ČR. Program LIFE rozlišuje tyto druhy financování projektů: strategické projekty na ochranu přírody, strategické integrované projekty, projekty technické pomoci a standardní akční projekty. Maximální míra spolufinancování těchto projektů je 60 % (67/75 % u tradičních projektů zaměřených na prioritní druhy nebo stanoviště v rámci prioritní oblasti Příroda a biologická rozmanitost).

Typy způsobilých výdajů: Osobní náklady, služby, cestovné, vybavení, ostatní zboží a služby, výkupy a dlouhodobé nájmy pozemků, režijní výdaje (7%).

Pro nárok na spolufinancování projektu a dotaci na zpracování projektového návrhu je nutná účast v národní výzvě LIFE.

 

Dokumenty

Program LIFE v češtině na stránkách MŽP
Program LIFE v angličtině na stránkách EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2021/783 - v angličtině 
Projekty LIFE v období 2014-2020 
Webové stránky programu LIFE v češtině

 

Výzvy

Výzva EU vyhlašovaná 1x ročně je otevřená zpravidla od dubna do září.
Národní výzva LIFE je vyhlašovaná MŽP 1x ročně, s předstihem před uzávěrkou evropské výzvy.

 

Foto: Šárka Kopecká