null AOPK OPŽP ZMV - 2. výzva SC 1.6

AOPK OPŽP ZMV - 2. výzva SC 1.6

OPŽP – ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

  • Stav: ukončena
  • Celková alokace: 300 mil. Kč
  • Sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
  • Typ žadatele: Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba nepodnikající, Fyzická osoba podnikající, Kraje, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Organizační složky státu, Právnické osoby - ostatní, Příspěvkové organizace, Společenství vlastníků jednotek, Státní a národní podniky, Školy, Veřejná výzkumná instituce, Veřejnoprávní instituce, Zahraniční právnické osoby
  • Lokalita: Celá ČR

4. změna výzvy platná od 28. 7. 2023 (změna spočívá v aktualizaci Příručky AOPK ČR včetně přílohy č. 1 a vzorů pro žadatele)

Podání žádosti: 15. 12. 2022 – 31. 10. 2023

Opatření: Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Celý text výzvy je ke stažení formou přílohy níže na této stránce.

  • Výzva se vztahuje na individuální projekty.
  • Celkové výdaje projektu nepřesahují 200 000 EUR (včetně DPH)*.
  • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč, pro podaktivitu 1.6.1.1.2.100_09 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů činí 50 000 Kč (bez DPH). 
  • Výzva je průběžná (nesoutěžní).

* Rozhodující je kurz eura v měsíci podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  Vzhledem k fluktuaci kurzu eura doporučujeme nepodávat žádost na horní hranici limitu.

Další informace a podmínky platné v rámci 2. výzvy

Popis podporovaných opatření, aktivit, podaktivit:

Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
Téma: Biodiverzita

V rámci specifického cíle bude možno podporovat: 
Opatření 1.6.1: Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny
Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2014 - 2020 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory. 
•    Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
-    Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_05 Péče o nelesní stanoviště (např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny apod.), ZMV 05 Travinné ekosystémy
-    Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření), ZMV 08 Lesní ekosystémy
-    Podaktivita: 1.6.1.1.1.100_01 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně, ZMV 01 Tůně
-    Podaktivita: 1.6.1.1.1.070_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN
-    Podaktivita: 1.6.1.1.1.100_03 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na rašeliniště, ZMV 03 Rašeliniště
-    Podaktivita: 1.6.1.1.1.100_04 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace), slepá ramena, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení
-    Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_07 Péče o biotopy ohrožených druhů vázaných na dřeviny rostoucí mimo les - vegetační prvky, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
-    Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_09 Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť
-    Podaktivita 1.6.1.1.2.100_09 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť
•    Aktivita 1.6.2.1 Péče o chráněná území (přírodní dědictví)
-    Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_05 Péče o nelesní stanoviště 
(např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny apod.), ZMV 05 Travinné ekosystémy
-    Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_05 Péče o nelesní stanoviště 
(např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny apod.) (kraje), ZMV 05 Travinné ekosystémy
-    Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření), ZMV 08 Lesní ekosystémy
-    Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření) (kraje), ZMV 08 Lesní ekosystémy
-    Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_01 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně, ZMV 01 Tůně
-    Podaktivita: 1.6.1.2.1.085_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN
-    Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé 
    vodní nádrže (MVN) (kraje), ZMV 02 MVN
-    Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_03 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na rašeliniště, ZMV 03 Rašeliniště
-    Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_04 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace), slepá ramena, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení
-    Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_07 Péče o předměty ochrany vázané na dřeviny
 rostoucí mimo les - vegetační prvky, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
-    Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_07 Péče o předměty ochrany vázané na dřeviny 
    rostoucí mimo les - vegetační prvky (kraje), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
-    Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_09 Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, 
    pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť
-    Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_09 Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, 
    pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn) (kraje), 
    ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť
•    Aktivita 1.6.1.3 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů
-    Podaktivita: 1.6.1.3.1.085_10 Omezení šíření invazních nepůvodních a 
expanzivních druhů, ZMV 10 Invazní rostliny a živočichové 
-    Podaktivita: 1.6.1.3.1.080_10 Omezení šíření invazních nepůvodních a 
    expanzivních druhů - jmelí, ZMV 10 Invazní rostliny a živočichové
•    Aktivita 1.6.1.5 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody
-    Podaktivita: 1.6.1.5.1.070_11 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody, ZMV 11 Návštěvnická infrastruktura

Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2029.

Pro konzultace se žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR. 
Jednotlivé kontakty najdete zde
Své dotazy můžete také posílat na e-mail aopk-dotazy-opzp21@nature.cz.

Vzory pro žadatele, Příručku AOPK ČR pro OPŽP 2021-2027 - ZMV a její přílohy najdete na stránce programu.

Související odkazy:

Portál pro tvorbu rozpočtové přílohy žádosti o dotaci poskytovatele AOPK ČR
Návrat vlků - webové stránky
Náklady obvyklých opatření MŽP platné od 16. 2. 2023